گرامر زمان های انگلیسی

گرامر زمان های انگلیسی

زمان های جملات در زبان ها توسط افعال توصیف می شود که آن هم توسط فرم گرامری آنها نشان داده می‌شوند. امروز ما در تلاش هستیم تا اصول اساسی گرامر زمان های زبان انگلیسی را برای شما شرح دهیم. با کمک این قوانین ، شما می توانید نوع زمان را مشخص کنید و همچنین می توانید جملات جدید را در هر زمانی که بخواهید بسیار آسان و سریع شکل دهید. بنابراین ، بیایید شروع کنیم !!!!

چرا آموزش کامل زمان ها در زبان انگلیسی اهمیت دارد؟

هیچ تردیدی وجود ندارد که زبان انگلیسی به زبان غالب در سراسر جهان تبدیل شده است. از آنجا که به عنوان یک زبان جهانی در تجارت نیز دارای اهمیت است ، لازم است مهارتهای لیسنینگ،اسپیکینگ،رایتینگ،ریدینگ و گرامر زبان انگلیسی در ما توسعه یابد.مهارت های چهارگانه موثر در زبان انگلیسی برای افراد حرفه ای ضروری است. زمان ها در درک مفهوم اصطلاحات انگلیسی در برقراری ارتباط مؤثر بسیار مهم هستند. از این رو اگر می خواهید هر دو روش ارتباط را بهتر حفظ کنید ، یعنی صحبت کردن و نوشتن در انگلیسی ، شما باید بر مهارتهای چهارگانه انگلیسی تسلط داشته باشید ، برای تسلط بر مهارت های زبان شما نیاز جدایی ناپذیری به آموزش کامل و درک زمان ها و انواع آنها در زبان دارید. زیرا یک فرماندهی گرامری اساسی بر زمان های زبان انگلیسی به شما فوق العاده در دستیابی به مهارتهای ارتباطی مؤثر کمک خواهد کرد.

انواع زمان های زبان انگلیسی در یک نگاه با جدول

سه نوع زمان اصلی در زبان وجود دارد:

 • زمان گذشته (Past Tense)
 • زمان حال (Present Tense)
 • آینده (Future Tense)

ذکر این نکته حائز اهمیت است که هر یک از این زمان ها دارای چهار شکل هستندکه آنها عبارتند از:

 • ساده (Simple)
 • استمراری (Continuous)
 • کامل (Perfect)
 • کامل استمراری (Perfect Continuous)
جدول گرامر انواع زمان ها با مثال

همانطور که گفته شد سه زمان وجود دارد ، زمان گذشته ،حال و آینده. اما شیوه های استفاده از این سه حالت با اشکال افعال متفاوت است. بنابراین مهم است که به خوبی چگونگی استفاده از این زمان ها را با اشکال افعال مختلف درک کنیم. در امامه به اتواع زمان ها و جدول کاربرد های آنها توجه کنید:

 • حال ساده ( Present Simple )
 • حال استمراری ( Present Continuous )
 • حال کامل ( Present Perfect )
 • حال کامل استمراری ( Present Perfect Continuous )
 • گذشته ساده ( Past Simple )
 • گذشته استمراری ( Past Continuous )
 • گذشته کامل ( Past Perfect )
 • گذشته کامل استمراری ( Past Perfect Continuous )
 • آینده کامل ( Future Perfect )
 • آینده استمراری( Future Continuous )
 • آینده کامل استمراری ( Future Perfect Continuous )
انواع زمان های زبان انگلیسی در یک نگاه با جدول

تمام زمان های زبان انگلیسی با مثال

در ادامه این مقاله یا درسنامه به ساختار ها و اشکال تمام زمان های زبان انگلیسی با فرمول های ساده و کلی مثال مهم و کاربردی اشاره میکنیم:

جدول تمام زمان های گرامر زبان انگلیسی

دستور زبان حال ساده ( Present Simple ) با مثال

فرمول زمان حال ساده انگلیسی( Present Simple ) با مثال

دستور زبان حال ساده بیانگر یک عمل در حال حاضر است که به طور مرتب ، هرگز یا چند باره صورت می گیرد. همچنین برای اقداماتی که یکی پس از دیگری اتفاق می افتند و برای اقداماتی که توسط یک جدول زمانی یا برنامه ای مشخص شده است ، استفاده می شود. حال ساده واقعیات را در زمان حال بیان می کند.

فرمول حال ساده با مثال :

Subject + V1 + s/es + object 

فاعل + شکل اول فعل + s/es + مفعول

حالت مثبت: He speaks.

حالت منفی: He does not speak.

سوالی: Does he speak?

 1. Dog barks.
 2. Girl plays hockey.
 3. Girls play hockey.
 4. I live in New York.
 5. The Moon goes round the Earth.
 6. John drives a taxi.
 7. He does not drive a bus.
 8. We meet every Thursday.
 9. We do not work at night.
 10. Do you play football?
 11. I feel great! Pauline loves pie. I’m sorry to hear that you’re sick.

کاربرد های Present Simple :

 • اقدامی که در حال حاضر به طور مرتب یا چند بار انجام می شود
 • واقعیت ها
 • اقداماتی که یکی پس از دیگری انجام می شود
 • عمل تنظیم شده توسط یک جدول زمانی یا برنامه

دستور زبان حال استمراری( Present Continuous ) با مثال

دستور زبان حال استمراری( Present Continuous )

حال استمراری نشان می دهد که یک عمل یا وضعیت در حال حاضر اتفاق می افتد و غالبا یا ممکن است در آینده ادامه بیابد. ما اغلب در زبان انگلیسی از زمان استمراری استفاده می کنیم . این زمان بسیار متفاوت از حالت ساده است ، چه از نظر ساختاری و چه در کاربرد.(زمان حال استمراری همچنین به نام Present Progressive نیز خوانده می شود)به توصیفات کوتاه زیر از زمان استمراری دقت کنید:

at the moment, just, just now, Listen!, Look!, now, right now

فرمول حال استمراری با مثال :

Subject + is/am/ are + V1 + ing + object. 

فاعل + is/am/ are + شکل اول فعل + ing + مفعول.

حالت مثبت : He is speaking.

حالت منفی : He is not speaking.

سوالی : Is he speaking?

 1. Muriel is learning to drive.
 2. They are sitting at Scott’s favorite booth, the one with the sparkling red plastic seats.
 3. The waiter is standing behind the counter right now with a notepad in his hand and pencil behind his ear
 4. Are you waiting to open your presents after you eat your pancakes?” said Aunt Christine, taking a sip from her root beer.

کاربرد های Present Continuous :

 • عملی که در لحظه صحبت کردن صورت می گیرد
 • اقدامی که فقط برای مدت محدود انجام می شود
 • اقدامی که برای آینده تنظیم شده است

the pages are turning.

I am living with my sister until I find an apartment.

دستور زبان حال کامل ( Present Perfect ) با مثال

دستور زبان حال کامل ( Present Perfect ) با مثال

زمان حال کامل به حالتی اطلاق می شود که یا در زمان نامشخص در گذشته اتفاق افتاده است (مثلاً قبلاً صحبت کرده ایم) یا از گذشته آغاز شده و به زمان فعلی ادامه داشته است (مثلاً او در طی آخرین ساعت بی تاب بوده است.) Present Perfect واقعاً جالب و بسیار مفید است ، سعی کنید حال کامل را به زبان خود ترجمه نکنید. فقط سعی کنید مفاهیم این تنش را بپذیرید و یاد بگیرید. به توصیفات کوتاه زیر از زمان حال کامل دقت کنید:

already, ever, just, never, not yet, so far, till now, up to now

فرمول حال کامل با مثال :

Subject + has/have + V3 + object

فاعل+ has/have +شکل سوم فعل + مفعول

حالت مثبت: He has spoken.

حالت منفی: He has not spoken.

سوالی: Has he spoken?

 1. They have played a match
 2. She has cooked the food
 3. I have written a letter
 4. I have walked on this path before.
 5. We have eaten the lasagna here.

کاربرد Present Perfect :

 • تأکید بر نتیجه
 • اقدامی که هنوز ادامه دارد
 • اقدامی که اخیراً متوقف شده
 • عملی که به اثبات رسیده
 • عملی که یک بار ، هیچوقت یا چند بار قبل از لحظه صحبت صورت گرفته است

She hasn't heard from him.

I have put away all the laundry.

دستور زبان حال کامل استمراری (Present Perfect Continuous) با مثال

دستور زبان حال کامل ( Present Perfect ) با مثال

زمان حال کامل استمراری نشان می دهد که چیزی از گذشته آغاز شده و تا زمان کنونی ادامه دارد وهمچنین اقداماتی که به تازگی به پایان رسیده اند اما ما به نتایج آنها علاقمند هستیم . باید بگم که Present Perfect Continuous از دو فعل کمکی به همراه یک فعل اصلی استفاده می کند. در ادامه این بخش به برسی ساختار و همچنین نحوه استفاده شما از زمان حال کامل استمراری میپردازیم.به توصیفات کوتاه زیر از زمان حال کامل استمراری دقت کنید:

all day, for 4 years, since 1993, how long?, the whole week

فرمول حال کامل استمراری با مثال :

Subject+has/have been+V1+ing

فاعل+has/have been+شکل اول فعل+ing

حالت مثبت: He has been speaking.

حالت منفی: He has not been speaking.

سوالی: Has he been speaking?

 1. She has been cooking since last night
 2. It's been raining and the streets are still wet
 3. Someone's been eating my chips
 4. It has been raining since morning.
 5. I have been working here for two years.
 6. They have been playing cricket since 2001.
 7. I've wanted to visit China for years.
 8. She's known Robert since she was a child.
 9. I've hated that music since I first heard it.
 10. I've heard a lot about you recently.
 11. We've understood everything.

کاربرد های Present Perfect Continuous :

 • تأکید بر دوره یا مدت ( نه به نتیجه)
 • اقدامی که اخیراً متوقف شده است یا هنوز ادامه دارد
 • عملی که تأثیر گذار بر زمان حال است

دستور زبان گذشته ساده (Past Simple) با مثال

دستور زبان گذشته ساده (Past Simple) با مثال

زمان گذشته ساده به بحث در مورد چیزهایی که اتفاق افتاده و یا در حال حاضر قبل وجود داشته است استفاده می شود.ما می توانیم از چندین حالت و شکل استفاده کنیم تا در مورد زمان گذشته صحبت کنیم اما زمان گذشته ساده ساختاری است که ما اغلب از آن استفاده می کنیم. به توصیفات کوتاه زیر از زمان گذشته ساده دقت کنید:

yesterday, 2 minutes ago, in 1990, the other day, last Friday
if sentence type II (If I talked, …)

فرمول زمان گذشته ساده با مثال :

Subject + V2 + object
فاعل+شکل دوم فعل + مفعول

حالت مثبت : He spoke.
حالت منفی : He did not speak.
حالت سوالی : Did he speak?

 1. Wolfgang entered a hula hoop contest.
 2. He won the silver medal.
 3. If I had a lot of money, I would share it with you.
 4. He visited his parents every weekend.
 5. When I was having breakfast, the phone suddenly rang.
 6. He came in, took off his coat and sat down.

کاربرد های Past Simple :

 • عملی در گذشته که در حال انجام یک بار ، هرگز یا چندین بار اتفاق اقتاده
 • اقداماتی که یکی پس از دیگری انجام می شود
 • اقدامی که در وسط یک اقدام دیگر صورت می گیرد
 • جملات شرطی

دستور زبان گذشته استمراری ( Past Continuous) با مثال

دستور زبان گذشته استمراری ( Past Continuous) با مثال

زمان گذشته استمراری به یک اقدام مداوم یا وضعیتی اشاره دارد که در مقطعی از گذشته اتفاق می افتاد. زمان گذشته استمراری با تلفیق زمان گذشته از (was/were) با فعلی بهمراه (ing) شکل می گیرد. Past Continuous بیانگر اقدامی در لحظه‌ای خاص از گذشته است که این عمل قبل از آن لحظه آغاز شده اما در آن لحظه به پایان نرسیده است. به عنوان مثال ، دیروز فیلمی را از تلویزیون تماشا کردم. به توصیفات کوتاه زیر از زمان گذشته استمراری دقت کنید:

while, as long as

فرمول زمان گذشته استمراری با مثال :

Subject + was/were + V1 + ing + object
فاعل + was/were + V1 + ing + مفعول

حالت مثبت : He was speaking.

حالت منفی : He was not speaking.

حالت سوالی : Was he speaking?

 1. I was working at 10pm last night.
 2. They were not playing football at 9am this morning.
 3. What were you doing at 10pm last night?
 4. What were you doing when he arrived?
 5. She was cooking when I telephoned her.
 6. We were having dinner when it started to rain.
 7. Ram went home early because it was snowing.
 8. They were waiting for the bus when the accident happened.
 9. Caroline was skiing when she broke her leg.
 10. When we arrived he was having a bath.
 11. When the fire started I was watching television.

کاربرد های Past Continuous :

 • اقدام در گذشته که در یک زمان معین انجام می شود
 • اقداماتی که همزمان انجام می شود
 • عملی در گذشته که با یک عمل دیگر قطع شده است

دستور زبان گذشته کامل ( Past Perfect )با مثال

دستور زبان گذشته کامل ( Past Perfect )با مثال

گذشته کامل، فعل ماضی بعید نیز نامیده می شود، این زمان در مواقعی استفاده می شود که به بحث در مورد اقداماتی که قبل از برخی مواقع خاص در گذشته تکمیل شده اند می‌پردازد. زمان گذشته کامل برای صحبت کردن در مورد چیزی است که قبل از چیز دیگری اتفاق افتاده است. به توصیفات کوتاه زیر از زمان گذشته کامل دقت کنید:

already, just, never, not yet, once, until that day
if sentence type III (If I had talked, …)

فرمول زمان گذشته کامل با مثال :

Subject + had + V3 + object

فاعل + had + شکل سوم فعل + مفعول

حالت مثبت : He had spoken.
حالت منفی : He had not spoken.
حالت سوالی : Had he spoken?

 1. I wasn't hungry. I had just eaten.
 2. They were hungry. They had not eaten for five hours.
 3. I didn't know who he was. I had never seen him before.
 4. I had cleaned it off the door.
 5. She had cooked food.
 6. They had played a match.
 7. I had left the job.
 8. Had Tootles caused trouble in other neighborhoods before he struck ours?
 9. The train had just left when I arrived at the station.
 10. She had just left the room when the police arrived.
 11. I had just put the washing out when it started to rain.

کاربرد های Past Perfect :

 • عملی که قبل از زمان معینی در گذشته انجام می شود
 • گاهی اوقات قابل تعویض با گذشته کامل استمراری است
 • تأکید فقط بر واقعیت (نه مدت زمان)

دستور زبان گذشته کامل استمراری(Past Perfect Continuous)با مثال

دستور زبان گذشته کامل استمراری(Past Perfect Continuous)با مثال

گذشته کامل استمراری مطابق و مشابه حال کامل استمراری است ، اما با استناد به زمانی زودتر از "قبل‌تر از اکنون". مانندحال کامل استمراری ، ما بیشتر به روند کار علاقه مند هستیم . در Past Perfect Continuous نشان داده میشود که عملی که از گذشته آغاز شده است تا زمان دیگری در گذشته ادامه داشته است.به توصیفات کوتاه زیر از زمان گذشته کامل استمراری دقت کنید:

for, since, the whole day, all day

فرمول زمان گذشته کامل استمراری با مثال :

Subject + had been + V1 + ing + object
فاعل + had been + شکل اول فعل + ing + مفعول

حالت مثبت : He had been speaking.

حالت منفی : He had not been speaking.

حالت سوالی : Had he been speaking?

 1. Had you been waiting long before the taxi arrived?
 2. We had been trying to open the door for five minutes when Jane found her key.
 3. It had been raining hard for several hours and the streets were very wet.
 4. Her friends had been thinking of calling the police when she walked in.
 5. Martha had been walking three miles a day before she broke her leg.
 6. The program that was terminated had been working well since 1945.
 7. It had been raining since Monday.

کاربرد های Past Perfect Continuous :

 • عملی که قبل از زمان معینی در گذشته انجام می شود
 • گاهی اوقات قابل تعویض با گذشته کامل است
 • تأکید بر مدت یا دوره یک عمل

دستور زبان آینده ساده(future simple)با مثال :

دستور زبان آینده ساده(future simple)با مثال

واضحه که آینده ساده زمانی است که برای گفتگو درباره چیزهایی که هنوز اتفاق نیفتاده است استفاده می شود.آینده ساده به زمان دیرتر از اکنون اشاره دارد و واقعیت ها یا یقینی را بیان می کند. در این حالت "نگرش" وجود ندارد.به توصیفات کوتاه زیر از زمان آینده ساده دقت کنید:

in a year, next …, tomorrow

فرمول زمان آینده ساده با مثال :

Subject + will/shall + object

حالت مثبت : He will speak.
حالت منفی : He will not speak.
حالت سوالی : Will he speak?

 1. Will you marry me?
 2. I will/shall go for a movie.
 3. I will/shall go for a movie.
 4. She will make a list.
 5. Will you come to the dance with me?

کاربرد های future simple :

 • عملی در آینده که نمی تواند تحت تأثیر قرار گیرد
 • تصمیم خودجوش
 • فرضی با توجه به آینده

دستور زبان آینده استمراری (Future Continuous)با مثال :

دستور زبان آینده استمراری (Future Continuous)با مثال :

ما از آینده استمراری برای گفتگو درباره عملی در آینده استفاده می کنیم که با عمل دیگری ،کوتاهتر یا زمان دیگری را با هم همپوشانی دارند. این عمل در آینده معمولاً از قبل شروع می شود و ممکن است بعد از اقدام دوم یا زمان دوم ادامه یابد. این بسیار شبیه به نحوه استفاده از گذشته استمراری است. به توصیفات کوتاه زیر از زمان آینده استمراری دقت کنید:

in one year, next week, tomorrow

فرمول زمان آینده استمراری با مثال :

Subject + will/shall + be + ing + V1 + object

حالت مثبت : He will be speaking.
حالت منفی : He will not be speaking.
حالت سوالی : Will he be speaking?

 1. She will be cooking food.
 2. They will be cutting trees.
 3. I will/shall be cleaning the room.
 4. This time next week I will be sun-bathing in Bali.
 5. By Christmas I will be skiing like a pro.
 6. Just think, next Monday you will be working in your new job.
 7. He'll be coming to the meeting, I expect.

کاربرد های Future Continuous :

 • عملی که در آینده در یک زمان معین انجام می شود
 • اقدامی که مطمئناً در آینده نزدیک اتفاق خواهد افتاد

دستور زبان آینده کامل(Future Perfect)با مثال :

دستور زبان آینده کامل(Future Perfect)با مثال

زمان آینده کامل فقط در چند موقعیت مورد استفاده قرار می گیرد ، اما شناختن این زمان و ساختار آن هنوز هم خوب است. در اینجا نحوه تهیه آن آورده شده است.به توصیفات کوتاه زیر از زمان آینده کامل دقت کنید:

by Monday, in a week

فرمول زمان آینده کامل با مثال :

Subject will/shall + have + V3 + object

حالت مثبت : He will have spoken.
حالت منفی : He will not have spoken.
حالت سوالی : Will he have spoken?

 1. They will have cooked food.
 2. I will have left the job.
 3. She will have prepared the lecture.
 4. I will have been here for six months on June 23rd.
 5. By the time you read this I will have left.
 6. You will have finished your report by this time next week.
 7. Won't they have arrived by 5:00?
 8. Will you have eaten when I pick you up?

کاربرد های Future Perfect :

 • عملی که در آینده در یک زمان مشخص به پایان می رسد

دستور زبان آینده کامل استمراری (Future Perfect Continuous)با مثال :

دستور زبان آینده کامل استمراری (Future Perfect Continuous)با مثال

آینده کامل استمراری این به رویدادها یا اقداماتی اشاره می کند که در حال حاضر ناتمام هستند اما در برخی از زمان های آینده به پایان می رسند. به توصیفات کوتاه زیر از زمان آینده کامل استمراری دقت کنید:

for …, the last couple of hours, all day long

فرمول زمان آینده کامل استمراری با مثال :

Subject + will have been + V1 + ing + object.

حالت مثبت : He will have been speaking.
حالت منفی: He will not have been speaking.
حالت سوالی : Will he have been speaking?

 1. It will have been raining since morning
 2. .We will have been playing for three years
 3. hey will have been working since 2001
 4. In November, I will have been working at my company for three years.
 5. At five o’clock, I will have been waiting for thirty minutes.
 6. When I turn thirty, I will have been playing piano for twenty-one years.

کاربرد های Future Perfect Continuous :

 

 • اقدامی که قبل از زمان معینی در آینده انجام می شود
 • تأکید بر روند انجام یک عمل

امیدوارم با مطالعه این مقاله دیگه مشکلی در گرامر زمان های انگلیسی نداشته باشین.