مصدر در زبان انگلیسی

 

 آموزش گرامر,مصدر در زبان انگلیسی

 اسم مصدر

 تعریف مصدر و اسم مصدر در زبان انگلیسی اسم مصدر کلمه ای است که ریشه فعلی دارد و با اضافه کردن ing به آخر فعل ساخته می شود. اسم مصدر کلیه خواص اسم را دارد و در حقیقت یک نوع، اسم معنی نیز محسوب می گردد.

مثلاٌ وقتی می گوییم سیگار کشیدن برای بدن شما مضر است کلمه سیگار کشیدن در یک مفهوم کلی به کار رفته و هیچگونه اشاره به کشیدن سیگار در لحظه مخصوصی نمیکند.

Smoking cigarette is harmful to your health.

سیگار کشیدن برای سلامتی شما مضر است.

( سیگار کشیدن در یک مفهوم کلی ) مصدرInfinitive کلمه ای است که معنی انجام عملی را به صورت آزاد و کلی بیان میکند و وابسته به هیچکدام از زمان ها نمی باشد. از همین مصدر است که افعال را در زمان های ( حال ، گذشته ، آینده ) به کار می بریم.

در حقیقت می توان گفت که مصدر ریشه فعل یا مادر افعال است. علامت مصدر در زبان فارسی “ت – ن و د – ن “می باشد. برای مثال: رفتن، آمدن،نوشیدن، خوردن. همانطور که در زبان فارسی از مصدر به تنهایی استفاده نمیکنیم، در زبان انگلیسی نیز خود کلمه مصدر به تنهایی به کار نمیرود. مگر بعد از بعضی از افعال خاص که فقط بعد از آنها از مصدر استفاده می شود.برای مثال در دو جمله زیر بعد از افعال Like و Want باید از مصدر استفاده شود.

I like to drink some cold water

.دلم میخواد مقداری آب خنک بنوشم.

I want to speak with your father.

می خواهم با پدرت صحبت کنم.

نکته مهم : اگر فعل Like به صورت یک مفهوم کلی و عمومی به کار رود بعد از آن باید از اسم مصدر استفاده کرد.برای مثال:

I don’t like smoking cigarette.

من سیگار کشیدن را دوست ندارم.

مصدر بدون to در زبان انگلیسی

   مصدر بدون to یا bare infinitiveهمانطور که در زبان انگلیسی بعد از بعضی از افعال باید از مصدر استفاده کنیم بعد از تعداد معدودی افعال که اغلب مربوط به حواس و ادراک هستند از مصدر بدون حرف اضافه ، (infinitive without to) استفاده می شود که آن را در انگلیسی (bare infinitive) گویند. برای بهتر یادگرفتن و کاربرد اینگونه افعال آنرا به دو دسته تقسیم می کنیم.

دسته اول:

افعال حسی: افعالی هستند که بعد از آنها ابتدا مفعول و سپس یا از مصدر بدون to و یا از فرم (فعل+ ing) استفاده می گردد و عبارتند از : See – watch – observe – notice – hear – feel – knowدیدن – تماشا کردن – مشاهده کردن – ملاحظه کردن – شنیدن – احساس کردن – دیدن

نکته اول: Know در این مبحث به معنای دیدن می باشد.

I saw him go.

دیدم که رفت. (عمل انجام شده)

I saw him going.

دیدم که او می رود.(عمل در حال انجام شدن)

I heard him come.

شنیدم که او آمد.(آمده)

I heard him coming.

شنیدم که دارد می آید.

I felt his hand touch me .

احساس کرئم دستش به من خورد.

I felt his hand touching me.

احساس کردم دستش دارد به من می خورد.

دسته دوم :

افعالی هستند که بعد از آنها ابتدا مفعول شخص و سپس مصدر بدون to استفاده میشود. در زبان انگلیسی فقط چهار فعل Have – Let – Make – Help به معنای اجازه دادن، وارد کردن، خواستن، کمک کردن

I let him go.

به او اجازه دادم که برود.

I made him answer the letter.

وادارش کردم که جواب نامه را بدهد.

I had him finish it.

از او خواستم که آنرا تمام کند.

I helped him pass the examination.

کمکش کردم که در امتحان قبول شود.

نکته دوم: در زبان انگلیسی بعد از فعل Help علاوه بر مصدر بدون to می توان از مصدر نیز استفاده کرد.

بند

نکته سوم: بعد از فعل Smell که همواره با مفعول به کار میرود، اکثراً فرم (فعل+ing) به کار میرود.

I smell something burning.

بوی چیزی در حال سوختن را احساس می کنم. (بوی سوختن چیزی به مشامم می رسد.)