ساخت جملات انگلیسی

ساخت جملات انگلیسی

ساخت جملات درانگلیسی ازاولین مراحل آموزش آنلاین انگلیسی می باشد.

ساخت جملات درانگلیسی از اولین مراحل یادگیری زبان انگلیسی می باشد. برای ساخت جملات صحیح و با معنی در انگلیسی ، اجزای جمله باید به ترتیب خاصی پشت سر هم قرار بگیرند. تعریف جمله: مجموعه ای از لغات که فاعل و فعل دارد و معنا و مفهومی را می رساند. مثال :

He is a teacher.

The car broke down.

انواع جملات از نظر مفهوم :

1) جملات خبری: جملات خبری در انگلیسی با فاعل و فعل در ابتدای جمله ساخت می شود. مثال :

Tom called me yesterday. فعل - فاعل

She comes from India. فعل فاعل

2) جملات پرسشی: که با فعل کمکی و بعد فاعل آغاز می شود. مثال:

Are you studying at the moment? فاعل - فعل کمکی

Did he ask you a question? فاعل - فعل کمکی

3) جملات تعجبی: که دو ساختار اصلی زیر را دارد :

What + (a/an) +صفت + اسم+ (فاعل +فعل )!

What a nice day!

How + صفت + قید+ (فاعل+ فعل)!

How fast your sister speaks!

4) جملات امری: امر مثبت با "مصدر بدون to فاعل" و امر منفی با "مصدربدون Don’t + to" آغاز می گردد. مثال:

Come in!

Don’t go away!

Please help me.

Don’t leave me please.

جمله از نظر ساختار:

جملات ساده (simple sentence) : که تنها 1 فعل دارد. مثال :

I am a student.

He hit me.

جملات مرکب (compound sentence):

از ترکیب دو یا چند جمله ساده به کمک کلمه ربط همپایگی به دست می آید. مثال:

I went shopping but she stayed home.

جملات پیچیده (complex sentence) :

برای ساخت این جملات از یک جمله پایه (main clause) که معنا و ساختار کاملی دارد و یک جمله پیرو subordinate clauseکه معنی ناقص و وابسته دارد استفاده مکنیم همچنین در این نوع جملات انگلیسی جملات ساده و وابسته با کلمات ربط و اغلب با ویرگول به هم متصل می شوند.مثال:

 

He said that he was Italian.

کلمه ربط وابستگی جمله پایه

That he was Italian => جمله پیرو

 

نکات کلیدی ساخت جملات :

1. در انگلیسی بخش هایی که موجب ساخت جملات می شوند لزوماً یک کلمه نیستند:

یک فاعل، فعل یا مفعول معمولا از چند کلمه تشکیل شده است پس مطمئن شوید که به جای نگاه کردن به تک تک کلمات، به ساختار کل جملات دقت می کنید.

People who practice a lot get higher scores.

در این جمله، فاعل people who practice a lot است. ما می توانیم به فاعلی که از چند کلمه تشکیل شده است، «عبارت فاعلی» یا «مسند» بگوییم.

2. دو نوع مفعول در جملات انگلیسی وجود دارد

گاهی اوقات شما جملاتی را با دو مفعول مشاهده می کنید. ما آنها را به دو دسته تقسیم می کنیم:

مستقیم – مفعولی که رابطه مستقیم با فاعل دارد.

غیرمستقیم – مفعول که رابطه ضعیف‌تری با فاعل دارد.

I bought some flowers for my mother.

در این جمله، flowers یک مفعول مستقیم و my mother یک مفعول غیرمستقیم است. اگر بخواهیم مفعول غیرمستقیم را در انتهای جمله استفاده کنیم، قبل از آن یک حرف اضافه می آید.

I bought my mother some flowers.

در ساخت این جمله ترتیب قرارگیری مفعول مستقیم و غیرمستقیم عوض شده است. در انگلیسی زمانی که مستقیم در انتهای جملات قرار می گیرد نیازی به استفاده از حرف اضافه نیست.

3. برای ساخت جملات مرکب در انگلیسی از همین ساختار پیروی می کنند:

اما آن را دوبار انجام می دهند. یک جمله مرکب از دو جزء (بخش) تشکیل می شود. در این حالت، جمله از یک حرف ربط برای متصل کردن دو قسمت جمله استفاده می‌کند که هر کدام دارای ساختار یکسان هستند.

I cooked dinner and my father bought some drinks.

فاعل فعل مفعول + فاعل فعل مفعول

4. استثناهای قوانین را یاد بگیرید

چند ساختار برای جملات وجود دارد، برای مثال، جملات مجهول انگلیسی که کمی متفاوت عمل می کند. به محض اینکه ساخت جملات خبری را فرا گرفتید، برای یادگیری ساخت سایر ساختارهای جملات، وقت بگذارید چون آنها دایره زبان انگلیسی شما را گسترده تر خواهند کرد و تلاش برای یادگیری آنها لذت‌بخش است.

برای مطالعه بیشتر و دقیق تر گرامر انگلیسی به صفحه آموزش گرامر انگلیسی مراجعه کنید.