افعال خودکار در زبان انگلیسی به صورت استفاده می شوند؟

در زمان استمراری افعالی به نام افعال خودکار Automatic Verbs وجود دارند، افعالی که اغلب بیان کننده احساس هستند و به صورت استمرار در زمان های استمراری به کار نمی روند. اینگونه افعال را که برای انجام آن ها نیرو و اراده ای به کار نمی رود، افعال خودکار یا “Automatic Verb” یا افعال بی حرکتی می نامند. اینگونه افعال در حال استمراری با (are – is – am) هرگز ing نمی گیرند. برای مثال:

Suppose – See- Understand – Notice – Have – Possess – Seem – Want – Hear – Recognize – Own – Hope – Belong to – Wish – Like – Imagine – Realize – Feel – Think – Forgive – Smell – Taste – Forget – Believe – Remember – Know – Owe – Hate – Need – Dislike

تصور کردن – دیدن – استنباط کردن – توجه کردن – داشتن – مالک بودن – به نظر رسیدن – خواستن – شنیدن – تشخیص دادن – مالک بودن – امیدوار بودن – متعلق بودن آرزو داشتن – دوست داشتن – تصور کردن – درک کردن – احساس کردن – پنداشتن – بخشیدن – بو دادن – مزه دادن – فراموش کردن – معتقد بودن – به خاطر آوردن – دانستن – بدهکار بودن – تنفر داشتن – احتیاج داشتن – دوست نداشتن

در این گونه افعال باید به برخی نکات توجه نمود.

نکته اول: فعل consider اگر در معنای تصور کردن به کار رود ing نمی گیرد ولی چنانچه در معنای بررسی کردن به کار رود ing می گیرد. برای مثال:

تصور میکنم شما در اشتباه هستید.
I consider you are mistaken.

من مشغول بررسی امر ازدواج هستم
I am considering getting married.

نکته دوم: فعل Need چنانچه در معنای احساس کردن به کار رود ing نمی گیرد، اما چنانچه در معنای لمس کردن به کار رود ing می گیرد. برای مثال:

احساس می کنم که او مایل نیست بیاید.
I feel that he doesn’t like to come.

من دارم این پارچه رو لمس می کنم.
I am feeling this material.

نکته سوم: فعل Like اگر به معنای دوست داشتن به کار رود ing نمیگیرد، اما اگر به معنای لذت بردن یا حظ کردن به کار رود ing می گیرد. برای مثال

من این کتاب را خیلی دوست دارم.
I like this book very much.

دارم از این فیلم لذت می برم.
I am liking this film.

نکته چهارم: فعل taste چنانچه در معنای مزه دادن به کار رود ing نمیگیرد ولی چنانچه در معنای چیدن به کار رود ing می گیرد. برای مثال:

سیب مزه شیرینی دارد.
The apple tastes sweet.

آشپز دارد سوپ را می چشد.
The cook is tasting the soup.

User avatar
deli

merc az matalebe khubi ke mizarin


User avatar
Admin

سلام، با تشکر از اینکه سایت آموزش آنلاین زبان انگلیسی En45 را دنبال می کنید.


User avatar
وحید مجیدی

مطالب در مورد افعالی که ing نمیگیرند بسیار مفید بود سپاس از شما


User avatar
Admin

سپاسگزاریم از نظر زیبای شما


User avatar
Media

خیلی به دردم خورد مخصوصا موارد نکته دار. ممنونم