آموزش ضمایر انگلیسی به همراه مثال و کاربرد آن ها در جملات

یکی از مباحث کاربردی در زبان گرامر زبان انگلیسی که اتفاقا یادگیری آن اصلا سخت نیست ، آموزش ضمایر انگلیسی است. اگر ضمایر نبودند ، چه در فارسی و چه در انگلیسی ، احتمالا الان شما داشتید یک مقاله با طول 10 برابر را میخواندید. چرا که کاربرد ضمایر جایگذینی اسامی توسط انواع ضمیر ها است که باعث جلوگیری از تکرار میشود. پس اگر میخواهید کوتاه و مفید صحبت کنید حتما باید استفاده صحیح از ضمایر را بدانید.

انواع ضمایر در انگلیسی

مثل بقیه مباحث گرامری این مقوله نیز دارای چندین وجه و تبصره و نوع است. بگذارید یک به یک درباره آن ها توضیح بدهیم و مثال هایی بیاوریم.

ضمایر ملکی (Possessive Pronouns) در انگلیسی

ضمایر ملکی یا Possessive Pronouns ها برای نشان دادن مالکیت یک چیز به فرد هستند. کاربرد آن ها برای جایگذین کردن آن ها با اسم آن شی که مالکیت گرفته است ، میباشد. شش ضمیر ملکی در انگلیسی تعریف میشود که عبارت اند از:

 • Mine : "مال خودم"
 • Yours : "مال خودت"
 • Hers : "مال خودش (مونث)"
 • His : "مال خودش (مذکر)"
 • Ours : "مال خودمان"
 • Theirs : "مال خودشان"

نکته : برای تو و شما هر دو از Yours استفاده میشود.

تفاوت ضمایر ملکی و صفات ملکی در این است که صفات ملکی قبل از اسم می آیند ولی ضمایر ملکی به جای اسم استفاده میشوند. البته برای اطلاع کامل از تفاوت ضمایر و صفات ملکی به مقاله ی تفاوت بین صفات ملکی و ضمیر ملکی در گرامر زبان انگلیسی مراجعه کنید.

به مثال های پایین توجه کنید:

this is my book
this is mine
کلمه book با استفاده از ضمیر ملکی حذف شد

the car you saw yesterday was her car
the car you saw yesterday was hers
در جمله دوم از تکرار کلمه car جلوگیری شده است

ضمایر موصولی (Relative Pronouns ) در انگلیسی

ضمایر موصولی از اسمشان پیداست که چه وظیفه یی دارند. دو نقش اساسی در جمله را بازی میکنند که عبارت است از :

1 - به جای اسم مینشینند (ممکن است فاعل جمله باشد یا مفعول)
2 - دو جمله را به هم متصل و مرتبط میکنند.

ضمایر موصولی شامل :

 • who : برای انسان به کار میرود به معنی "کسی که"
 • whom : برای انسان به کار میرود به معنی "کسی که"
 • which : برای اشیا به کار میرود به معنی "چیزی که"
 • that: رایج ترین ضمیر موصولی است که به معنی "که" میباشد
 • whose : ضمیر موصولی ملکی میباشد به معنی "کسی که"
 • where : برای اشاره به مکان وقوع اتفاق هست. به معنی "جایی که"

به مثال های پایین توجه کنید:

this is the place where accident happened
میبینید که جمله this is the place توسط where به جمله accident happened متصل و مرتبط شده است.

he is the one who gave you the money
او کسی است که به تو پول را داد.
در این جمله هم دو جمله توسط who به هم متصل شده است

نکته : در همه این جملات فاعل در جمله دوم حذف شده است. یعنی به طور مثال این جمله غلط است.
he is the one who he gave you the money

ضمایر فاعلی (Subject Pronouns) در انگلیسی

ساده ترین نوع ضمایر این ضمیر ها هستند.به جای نام فاعل مینشینند و تکرار نام او جلو گیری میکنند. ضمایر فاعلی شامل:

 • I : من
 • You : تو
 • She / He : او
 • We : ما
 • You : شما
 • They : آنها

نکته : برای تو و شما از You استفاده میکنیم.

به مثال های پایین توجه کنید

Jane goes to school everyday
she goes to school everyday

Pedro like candy
He likes candy

Dean and i used to go to gym every Saturday
We used to go to gym every Saturday

ضمایر مفعولی (Object Pronouns) در انگلیسی

ضمایر مفعولی به جای مفعول در جمله مینشینند و مثل تمامی ضمایر های دیگر از تکرار نام جلوگیری میکنند. ضمایر مفعولی شامل موارد زیر هستند.

 • Me
 • You
 • Him
 • Her
 • It
 • Us
 • Them

به مثال های زیر توجه کنید.جمله اول با جمله دوم مقایسه کنید . سعی کنید حذف اسم مفعول در جمله را تشخیص دهید.

Ali gave the book to Mohammad.
Ali gave the book to him

please give the pen to Cristina
please give the pen to Her

در جمله اول نام Mohammad و در دومی Cristina که هر دو هم مفعول بودند حذف شدند

ضمایر اشاره ( Demonstrative Pronouns ) در انگلیسی

برای اشاره به شخص یا اشیا استفاده میشود که معمولا برای اشیاء کاربرد صحیح تری داری. به طور کلی دو نوع ضمیر اشاره داریم که شامل

 • ضمیر اشاره به دور که شامل that و those هستند
 • ضمیر اشاره به نزدیک که شمال this و these هستند

به مثال های پایین دقت کنید.

those are my glasses

that is a box

these are dirty plates

this is a green marker

نکته: موقع استفاده از ضمایر اشاره حتما به جمع یا تنها بودن مفعول توجه کنید (Subject-Verb Agreement). یعنی تعداد بیشتر از یک are/were و برای یک نفر یا یک چیز از is/was استفاده کنید.به s جمع و a/an برای نمایش دادن جمع و تنها بودن مفعول نیز توجه کنید. زیرا که اشتباه استفاده کردن از آن کاملا جمله را از نظر گرامری از ارزش ساقط میکند.

جدول ضمایر انگلیسی

برای آموزش ضمایر انگلیسی به بهترین شکل و فهمیدن رابطه آن ها ، یادگیری آن از روی جدول شاید کارسازترین روش باشد. با این روش علاوه بر یادگیری سریع تر از حافظه دیداری هم استفاده میکنید. یادگیری سطر به سطر بهترین راه برای فراگیری از روی جدول ضمایر است.

ضمایر فاعلیضمایر مفعولیضمایر ملکی
IMemine
YouYouYours
HeHimHis
SheHerHers
WeUsOurs
TheyThemTheirs