آموزش اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در انگلیسی + لیست اسامی غیر قابل شمارش

آموزش کلمات غیر قابل شمارش و قابل شمارش

خوب این قسمت به آموزش اسامی قابل شمارش(Countable) و آموزش اسامی غیر قابل شمارش(Uncountable) میپردازیم. موضوع امروز ممکن است تا امروز شما را بار ها به چالش کشیده باشد زیرا در بطن صحبت و نوشته قرار دارد و تغریبا ناخودآگاه از این قواعد استفاده میکنید. ممکن است خیلی ساده شما را به اشتباه بیندازد.

کلمات غیر قابل شمارش (Uncountable) چی هستند

کلماتی که به یک واحد عددی نتوان شمارش کرد. در فارسی هم این کلمات موجود هستند. به طور مثال مایعات قابل شمارش نیستند. نمیتوان گفت یک آب به من بده. باید گفت یک لیوان آب به من بده. دقیقا اسامی غیر قابل شمارش در انگلیسی هم از همین ویژگی تبعیت میکنند و موقع شمارش آن ها نمیتوان از a/an یا s برای جمع آنها استفاده کرد. باید با یک واحد دیگر آن ها را شمارش کرد.

کلمات قابل شمارش (Countable) چی هستند

کلماتی که واحد عددی بتوان شمرد. مثل یک سیب (an apple) ، یک درخت (a tree) نشانه های قابل شمارش ها a/an در ابتدا یا s موقع جمع زدن است. از کلماتی مثل a lot of ,lots of , some , many برای نشان دادن تعداد استفاده میشود.

استثنائات در Uncountable ها

قبل از اینکه به سراغ مثال های دیگر بریم من یک نکته مهم را خدمتتون عرض کنم. بعضی از کلمات ممکن است به عنوان قابل شمارش یا غیر قابل شمارش به کار بروند بستگی به شرایط و معنای خاص آن دارد. به طور مثال :

کلمه Time میتواند به این دو روش به کار رود:
It's a proper time یا I don't have time ، می بینید که یکی قابل شمارش و دیگری غیر قابل شمارش است.

به طور مثال کلمه Room :
there is not enough room یا we have a room upstairs میبینید که نشانه قابل شمارش در یک جمله هست ولی در جمله دیگر به شکل غیر قابل شمارش است زیرا در یکی room به معنی اتاق و در دیگری به معنی فضا است. اتاق را میتوان شمرد ولی فضا را خیر.

به طور مثال glass:
this window is made by glass یا could you give me a glass در یکی به معنی لیوان که قابل شمارش و در دیگری به معنی شیشه است که نمیتوان شمرد.

چگونه کلمات Uncountable را بشماریم یا جمع ببنیدم

بیشتر کلمات Uncountable را میتوان با اضافه کردن piece of شمرد. به طور مثال کلمه information غیر قابل شمارش است ولی میتوان آن را با three pieces of information قابل شمارش در نظر گرفت.

کلمه coffee و یا به طو رکلی نوشیدنی ها غیر قابل شمارش هستند ولی میتوان گفت a coffee یعنی a cup of coffee یا برای water میتوان گفت a glass of water.

کلمه ی travel غیر قابل شمارش است یعنی نمیتوان گفت a travel ولی میاوان به جای آن از a trip یا a journey استفاده کرد.

میتوانید از لیست زیر به جای همدیگر استفاده کنید.

 • work ----> Job
 • traffic----> cars
 • bread ----> loaf
 • publicity ----> advertisement
 • accommodation ----> flat
 • information ----> fact
 • advice ----> suggestion
 • furniture ----> table

لیست کلمات غیر قابل شمارش در انگلیسی

 • news
 • damage
 • luck
 • permision
 • information
 • traffic
 • water coffee and drinks
 • baggage
 • advice
 • work
 • scenery
 • bread
 • behaviour
 • accommodation
 • weather