زمان گذشته در انگلیسی

زمان گذشته در انگلیسی
زمان گذشته در انگلیسی

ﺗﻌﺮﻳﻒ زمان گذشته:در انگلیسی کاری مباشد که ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ.

ﻃﺮﺯ ﺳﺎﺧﺖ : در بحث ساخت زمان ها ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺳﺎﺩﻩ ed ﻳﺎ ied ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ.

ﺍﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ زمان ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﻭ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﻧﺪ:

در بحث زمان های انگلیسی زمانی که ما درباره زمان گذشته صحبت میکنیم موظفیم از d و یا ed برای افعال استفاده کنیم تا بتوانیم حالت گذشته کلمه را به وجود بیاوریم. در زبان انگلیسی افعال بیقاعده میتوانند بسیار غیرمعمولی باشند و از قوانین خودشان پیروی کنند.بنابراین مثال هایی هم هستند از افعالی که به خود ed نمیگیرند و در واقع نحوه ی هجی آنها هم تغییر خواهد کرد. با همه این حرفها بیشتر افعال به خود ed میگیرند تا زمان گذشته را مشخص کنند. با استفاده از کلمات زیر شما با این افعال دوگانه بیشتر آشنا خواهید شد:

:Regular Verbs

accept - accepted

add - added

admire - admired

admit - admitted

advise - advised

agree - agreed

allow - allowed

:Irregular Verbs

awake - awoke

be - was/were

beat - beat

become - became

begin - began

bend - bent

bit - bit

بی قاعده: (شکل عوض می شود)

see .... saw

با قاعده: "ed,ied"

work .... worked

DidDo
WasAm , is
WereAre
HadHave
WentGo
CameCome

ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺩﺭ زمان گذشته:

ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻓﻌﻞ ﻛﻤﻜﻲ did ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺬﻛﺮ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻬﻢ :

ﻭﻗﺘﻲ ﻛﻪ did ﻳﺎ didn’t ﻣﻲ ﺁﻳﺪ افعال با زمان گذشته ed ﻳﺎ ied ﺣﺬﻑ مشود ﻭ ﺍﮔﺮ ﻓﻌﻞ ﺑﻲ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺍﻭﻝ ﺧﻮﺩ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.

ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ زمان گذشته ﺳﺎﺩﻩ:

1.ﻭﺟﻮﺩ ed ﻳﺎ ied ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻓﻌﻞ ﺩﺭ ﺍﻓﻌﺎﻝ ﺑﻲ ﻗﺎﻋﺪﻩ.

2.ﻭﺟﻮﺩ ﻗﻴﻮﺩ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺎﻧﻨﺪ:

ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺁﻳﻨﺪyesterday و last day
چند روز قبلThe other day

ﺗﺬﻛﺮ ﻣﻬﻢ : در زبان انگلیسی ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﻭ ﻓﻌﻞ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻓﻘﻂ ﻓﻌﻞ ﺍﻭﻟﻲ ﺑﻪ زمان گذشته ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

ﺗﺬﻛﺮ : ﺍﻓﻌﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ y ﺧﺘﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺍﮔﺮ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ y ﺣﺮﻭﻑ ﺻﺪﺍﺩﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﻘﻂ ed ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.

playedplay
stayedstay
said∗say
paid∗pay

 

ﻭ ﺍﻓﻌﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ y ﺧﺘﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺍﮔﺮ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ y ﺣﺮﻭﻑ ﺻﺪﺍﺩﺍﺭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ y ﺭﺍ ﺑﺮﻣﻲ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻭ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ i ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﺳﭙﺲ ed ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪied ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

 

carriedcarry
studiedstudy
triedtry