زمان حال استمراری در انگلیسی

زمان حال استمراری در انگیسی‬

زمان حال استمراری در انگیسی

ﺯﻣﺎﻥ ﺣﺎﻝ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭی:

زمان حال استمراری present Continues Tens و موارد کاربرد آن در زبان انگلیسی حال استمراری زمانی است که توصیف کننده عملی است که به صورت مستمر در زمان حال انجام می شود. در واقع حال استمراری را زمان حال واقعی یا The True Present یا Real Present نیز می گویند. به این معنا که فعل به صورت واقعی در لحظه اکنون انجام میگیرد. علامت مشخصه آن قید now و at present به معنای (در حال حاضر) و یا At this moment به معنای (در این لحظه) می باشد.برای ساخت این زمان:

فاعل + فعل (Tobe (am – is – are+ فعل اصلی + ing

برای مثال:

Peter is listening to music.

پیتر الان در حال گوش دادن به موسیقی است.

They are watching Tv now.

آنها الان در حال تلویزیون تماشا کردن هستند.

موارد استفاده از زمان حال استمراری در انگلیسی:

کاربرد اول:

زمان حال استمراری به جای زمان اینده نزدیک نیز به کار می رود. با این شرط که قید زمان آینده در آن به کار نرود. برای مثال:

My sister is going to gym.

خواهر من به باشگاه خواهد رفت.

کاربرد دوم:

برای بیان عادات دائمی و تمایل نیز می توان از زمان حال استمراری در جملات انگلیسی استفاده کرد. تبصره استفاده از زمان حال استمراری در این مورد وجود یکی از قیود "دائم و همیشه" در جمله است. برای مثال:

She is always crying.

او دائماً گریه می کند.

ﺗﺬﻛﺮ ﻣﻬﻢ

be ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ are,is,am ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺎﻋﻞ ﻭ ﻓﻌﻞ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ ﻭ ing ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻓﻌﻞ ﺍﺻﻠﻲﻣﻲ ﺁﻳﺪ .

ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ:

ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ are , is , am ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ:

ﺍﻟﻒ: ﻭﺟﻮﺩ are,is,am ﺑﻴﻦ ﻓﺎﻋﻞ ﻭ ﻓﻌﻞ ﺍﺻﻠﻲ

ﺏ: ﻭﺟﻮﺩ ing ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﻓﻌﻞ ﺍﺻﻠﻲ

ﺝ: ﻭﺟﻮﺩ ﻗﻴﻮﺩ زمان ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ

ﺣﺎﻻnow
ﺣﺎﻝ- ﺩﺭ حال ﺣﺎﺿﺮat present
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ- ﻓﻌﻼﹰfor the time being
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪat the moment

ﺩ: ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻓﻌﺎﻝ ﺍﻣﺮﻱ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻣﺜﻞ:

ﺳﺎﻛﺖ ﺑﺎﺵ!hush upﻧﮕﺎﻩ ﻛﻦlook
ﺑﺎﻳﺴﺖStopﮔﻮﺵ ﻛﻦlisten
ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺑﺎﺵKeepﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﺑﺎﺵbe careful
ﮔﻮﺵ ﻛﻦ – ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺩﺍﺭﻩ ﺩﺭ ﻣﻲ ﺯﻧﻪ!Listen! Someone’s knocking the door
ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺑﺎﺵ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﺳﺘﺮﺍﻕ ﺳﻤﻊ ﻣﻴﮑﻨﻪ!Be careful he is eavesdropping.

ﭼﻨﺪ ﺗﺬﻛﺮ ﻣﻬﻢ :

1.ﺍﻓﻌﺎﻟﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ing, like-know-understand-want ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.

2.ﺍﻓﻌﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ y ﺧﺘﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺩﺭ زمان ing ﮔﺮﻓﺘﻦ y ﺣﺬﻑ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ing ﺑﻪ ﺁﺧﺮﺵ ﻣﻲ ﭼﺴﺒﺪ.

Play ... playing

Study ... studying

Carry ... carrying

3.ﺍﻓﻌﺎلی ﻜﻪ ﺑﻪ e ﺧﺘﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺩﺭ موقع ing ﮔﺮﻓﺘﻦ e ﺣﺬﻑ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺁﻥ ing ﻣﻲ ﻧﺸﻴﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻓﻌﻞ be ﻛﻪ e ﺁﻥ ﺣﺬﻑ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ.

Come ... coming

Take ... taking

Have ... having

4.ﺍﻓﻌﺎلی ﻜﻪ ﻳﻚ ﺑﺨﺸﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺣﺮﻑ ﺑﻲ ﺻﺪﺍ ﺧﺘﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺍﮔﺮ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺣﺮﻑ ﺑﻲ ﺻﺪﺍ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ

ﺣﺮﻑ ﺻﺪﺍ ﺩﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ(a,e,i,o,u) ﺩﺭ موقع ing ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺮﻑ ﺁﺧﺮ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺁﻥ ing ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

Sit ... sitting

Put ... putting

Read ... reading

5.ﺍﻓﻌﺎلی ﻜﻪ ﺑﻪ ie ﺧﺘﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻊ ing ﮔﺮﻓﺘﻦ ie ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ y ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺁﻥ ing ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

tie ... tying

die ... dying

lie ... lying