حرف تعریف در زبان انگلیسی

آموزش حرف تعریف در زبان انگلیسی

وابسته های پیشرو گروهی از کلمات درزبان انگلیسی هستند که قبل از اسم آمده، آن را توصیف می کنند. حرف تعریف (a, an, the) ،صفت ملکی (my, your , …)، کلمات اشاره (this, that, …) و برخی کلمات دیگر مثل neither, either, other, another, any , some و ... از وابسته های پیشرو هستند.

به عنوان یک قاعده کلی دو وابسته پیشرو را نمی توان با هم قبل از یک اسم آورد؛ مثال:

The that man غلط

The my uncle غلط

که البته این قاعده استثنا هم دارد و بعداً بررسی می شود.

اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در زبان انگلیسی

قبل از حرف تعریف ، اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش را بررسی می کنیم.همانطور که میدانید، در زبان انگلیسی اسم ها یا قابل شمارش هستند یا غیر قابل شمارش:

اسامی قابل شمارش را می توان شمرد؛ این اسامی شکل جمع دارند و در حالت جمع غالباً در آخرشان s جمع می گیرند. مثال:

Dog > two dogs Job > some jobs

و اسامی غیر قابل شمارش را نمیتوان شمرد؛ این ها شکل جمع ندارند؛

1) اسامی که یک کل متشکل از اجزای مشابه هستند؛ مثال:

Baggage, fruit, furniture, equipment, jewelry, mail, money, traffic …

2) مایعات، جامدات، گاز ها و ذرات، مثال:

Water, coffee, tea, oil, ice, bread, gold, meat, wood, steam, air, smoke, dust, grass, sand, sugar …

3) اسامی معنا:

Beauty, confidence, happiness, advice, information, news, homework, energy …

4) زبان ها، رشته های تحصیلی، تفریحات و سایر فعالیت ها، مثال:

Chinese, chemistry, mathematics, soccer, chess, driving …

5) پدیده های طبیعی، مثال :

Weather, heat, rain, wind, darkness &hellip

همراه اسامی قابل شمارش مفرد a یا an می آوریم اما همراه اسامی قابل شمارش جمع یا اسامی غیرقابل شمارش نه.

برخی اسامی می توانند در معانی مختلف قابل شمارش یا غیرقابل شمارش باشند، مثال:

Paper > روزنامه

I bought a paper. من یک روزنامه خریدم.

Paper > کاغذ

I bought some paper. من مقداری کاغذ خریدم.

Hair > یک تار مو

There’s a hair in my soup.یک تار مو در سوپ من است.

Hair > مو

She has black hair. او موی مشکی دارد.

اسامی time ، room ، noise ، food ، work و ... نیز همین طورند.

اسامی زیر در زبان انگلیسی غیر قابل شمارش هستند ولی گاه در زبان های دیگر قابل شمارشند؛ لذا آن ها را فرا بگیرید.

Advice, bread, information, traffic, weather, baggage, progress, travel, work, behavior, furniture, news, scenery

حرف تعریف

حروف تعریف شامل حروف تعریف نامعین a، an و حرف تعریف معین the هستند.

این ها قبل از یک اسم یا در ابتدای یک گروه اسمی ( اسم با وابسته هایش) می آیند؛ مثال:

The last few days ------ a very good man ------ my only true friend

حروف تعریف نامعین a و an را با اسامی قابل شمارش مفردی به کار می بریم که برای اولین بار درباره آن ها صحبت می شود. مثال :

We live in a small house. قابل شمارش مفرد

I had a sandwich. قابل شمارش مفرد

اگر کلمه پس از حرف تعریف نامعین هنگام تلفظ با حرف صدادارشروع شود از an و اگر با حرف بی صدا شروع شود، از a استفاده می کنیم.

حرف تعریف معین the وقتی به کار می رود که اسم همراهش برای شنونده شناخته شده باشد.The را میتوان با همه نوع اسامی قابل شمارش مفرد، قابل شمارش جمع و غیرقابل شمارش در زبان انگلیسی به کار برد.

I had a sandwich. The sandwich wasn’t good.  مفرد

There were two men outside my house. The men looked American.  جمع

He lent me some money. I needed the money.

Can you turn off the light, please?

می شود لطفا چراغ را خاموش کنید؟ (چراغی که در این اتاق است)

I enjoyed the movie. Who was the director?

از فیلم لذت بردم. کارگردانش چه کسی بود؟ (کارگردان این فیلم)

حرف تعریف the در موارد زیر استفاده می شود :

1) وقتی چیزی (یا گروهی از چیزها) منحصر به فرد باشد(فقط یکی از آن چیز وجود داشته باشد؛ مثال :

The earth , the sun , the sky , the stars

2) وقتی اسم به خاطر این که قبلاً نامش برده شده، برای شنونده شناخته شده باشد؛ مثال :

A man asked a woman the way to the museum. The woman said she didn´t know. مردی از زنی مسیر رفتن به موزه را پرسید. آن زن گفت که راه را بلد نیست.

3) وقتی اسم با افزودن عباراتی یا جمله ای، معرفه و شناخته شده باشد. مثال :

 

The girl in blue دختری که لباس آبی پوشیده

The boy that I met پسری که من دیدم

The leg of the table پایه میز

 

4) وقتی اسم در همان محلی که گوینده و یا شنونده هستند، قرار داشته باشد یا به هر دلیل دیگری برای آنها مشخص شده باشد، مثال :

 

Please open the door. لطفاً در را باز کنید.(در این اتاق)

I’m going to the bank. دارم به بانک می روم. (بانک مشخصی که هر دو طرف می شناسند)

 

5) قبل از صفات عالی، اعداد ترتیبی (first وsecond )، کلمات next و last و نیز کلمه only ، از the استفاده می شود :

The only way --- The first week --- The best day

6) قبل از اسامی مفرد که نماینده یک گروه حیوانات یا اشیا باشند، می توان از the استفاده کرد. به ویژه در بحث های علمی :

The whale is in danger of extinction.

وال در معرض خطر انقراض است.

7) قبل از movies ، cinema، radio و television غالباً the می آوریم غیر از اصطلاحاتی مانند on TV یا watch TV.

 

We went to the movies / the cinema / the theater last night.

ما دیشب به سینما / تئاتر رفتیم.

We often watch television at night.

ما اغلب شب ها تلویزیون نگاه می کنیم.

 

8) می توان the را قبل از برخی صفت ها به کار برد که در این صورت اسم جمع به دست می آید، مثال:

 

The rich ثروتمندان

The blind نابینایان

The poor فقرا

the sick بیماران

 

9) در زبان انگلیسی قبل از برخی ملیت ها می توان حرف تعریف the آورد که در این حالت مفهوم مردم آن کشور را خواهد داشت. مثال:

 

The French فرانسوی ها

The British بریتانیایی ها

The English انگلیسی ها

The Spanish اسپانیایی ها

 

درباره ی بقیه ملت ها باید در انتهای کلمه s افزود. مثال:

 

(the) Russians روس ها

(the) Italians ایتالیایی ها

(the) Germans  آلمانی ها 

 

10) همراه home، work و bed در اصطلاحات زیر the به کار نمی رود؛

در رختخواب بودنBe in bedدر رختخواب بودنGo to bed
سر کار بودنBe at workسر کار بودنGo to work
تمام کردن کارFinish workشروع به کار کردنStart work
به خانه آمدنCome homeبه خانه رفتنGo home
در خانه بودنBe (at) homeبه خانه رسیدنGet/ arrive home
در خانه ماندنStay (at) home  

11) در کنار برخی اسامی زبان انگلیسی از جمله school ، college ، hospital ، prison (=jail)، church آوردن یا نیاوردن حرف تعریف the مفاهیم متفاوتی دارد. اگر the نیاید، آن اسم برای اشاره به کاربرد اصلی خود آمده است اما اگر the بیاید هدف و کاربرد دیگری غیر از کاربرد اصلی مورد نظر بوده است. مقایسه کنید:

 

A child goes to school.

بچه ها به مدرسه می روند.( برای اینکه درس بخوانند)

 

 

Mrs. Kelly went to the school to meet her son’s teacher.

خانم کلی به مدرسه رفت تا معلم پسرش را ببیند.(نه برای اینکه درس بخواند)

 

 

Jack goes to church.

جک به کلیسا می رود.( تا عبادت کند)

 

 

Ken went to the church to repair the roof.

کن به کلیسا رفت تا سقف را تعمیر کند.(نه اینکه عادت کند)

 

12) قبل از اسامی آلات موسیقی (کلاسیک) the می آوریم. مثال:

 

The guitar گیتار

The piano پیانو

 

13) در زبان انگلیسی همراه اسامی دریاها و اقیانوس ها (the Atlantic)، رشته کوه ها (the Alps)، مجمع الجزایر (the west indies) ، مناطق جغرافیایی (the middle east) ، رودخانه ها (the Rhine) ، دشت ها (the Sahara)، هتل ها (the Grand Hotel)، سینماها(the Odeon) ، تئاترها (the Playhouse) و ساختمان ها (the Twin Towers)حرف تعریف the می آید. اما غالباً همراه اسم قاره ها (Asia)، کشورها (Iran)، شهرها(Chicago) ، خیابان ها(Azadi street) ، دریاچه ها(Lake Urmia) ، جزیره ها (Kish Island)، دانشگاه ها (The University of California/ Tehran University)، و پارک ها(Hyde Park) حرف تعریفthe به کار نمی رود.

14) اسم فامیل به همراه the + s اشاره به خانواده آن فرد دارد. مثال :

The Smiths = خانواده اسمیت

15) به عبارات زیر توجه کنید :

In the morning, in the afternoon, in the evening, at noon, at night The future, the present, the past In the beginning, in the middle, in the end

بند

16) همراه sea ، seaside، mountain تقریباً همیشه theمی آید. البته عبارت go to sea یا be at sea به سفرهای دریایی اشاره دارد. همچنین The country یعنی حومه شهر، روستا. در مقابل the city(شهر).