انواع زمان آینده در انگلیسی

انواع زمان آینده در انگلیسی
انواع زمان آینده در انگلیسی

بر خلاف آنچه همگی می پندارند که تنها یک فرم برای ساخت جملات در حالت آینده وجود دارد انواع زمان آینده در زبان انگلیسی با ساختارهای متفاوتی وجود دارند.گاهی اوقات برای بیان یک معنای یکسان در فرم آینده گزینه های گوناگونی پیش رو داریم.

Will - برای پیش بینی یک موضوع در انگلیسی

بیشترین استفاده ای که از فعل کمکی will میشود برای نشان دادن یک واقعیت یا یک پیش بینی در زمان آینده می باشد.

.It will be cold and wet tomorrow, I’m afraid

.I’ll see you later

زمانیکه از will برای پیش بینی استفاده میکنیم در واقع جمله ی ما بر اساس یک نظر شخصی است, در اینگونه جملات از عبارات I think , I hope , I’m sure و مشابه آن ها استفاده می شود .

.I think United will win the cup this year

.I’m sure you’ll pass your exam

معمولا زمانیکه در جمله دوم عباراتی از قبیل if و when و before  و... داریم در جمله اصلی از will استفاده میکنیم.

.We’ll start the meeting when you are ready

.As soon as peter comes, we’ll have lunch

- going to برای پیش بینی یک موضوع در انگلیسی

Going to پیش بینی ای را بیان می کند که بر اساس شواهدی در زمان حال میباشد و ما را مطمئن میسازد که در زمان آینده همچنین اتفاقی خواهد افتاد.

!Careful .That glass is going to fall over !Too late

بعضی اوقات تفاوت زیادی بین will وgoing to وجود ندارد.

.We (will/ are going to) run out of money if we aren’t careful

در واقع اینطور می توان گفت که زمانی که شواهدی پیش رو داریم از going to استفاده میکنیم اما اگر پیش بینی ما تنها بر اساس یک نظر شخصی باشد از will استفاده می کنیم.

.I bet John will be late home .The Traffic is always bad at this time(my opinion )

.John’s going to be late home.He left a message on the answerphone( a fact)

-will و going to برای بیان تصمیمات

از will برای بیان تصمیماتی استفاده میشود که در زمان صحبت کردن به طور ناگهانی گرفته میشود.

اما زمانی از going to استفاده می کنیم که آن تصمیم از قبل گرفته شده باشد.

.The phone is ringing. I’ll get it

.We are going to get married this spring

-استفاده از زمان حال استمراری برای بیان زمان آینده نزدیک

حال استمراری برای بیان قرارهای شخصی و برنامه های قطعی صحبت میکند که زمان و مکان آن مشخص شده است. این فرم برای آینده نزدیک به کار می رود.

.I’m having lunch with Brian tomorrow

?What are you doing tonight

- استفاده از حال ساده برای بیان زمانبندی ها

حال ساده به اتفاقی در آینده اشاره می کند که غیر قابل تغییر است زیرا بر اساس تقویم و زمان بندی می باشد.

.My flight leaves at 10.00

.Term starts on 4 April

.It’s my birthday tomorrow

- زمان آینده استمراری

تعریف : کاری که در آینده به صورت مستمر به وقوع می پیوندد.

ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻼﺕ ﺣﺎﻝ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭی shall ﻭﻳﺎ will ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮﻝ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺍﺷﺖ:

Subject + shall /will + be + V.ing

I shall be working
He/she/it will be working
I will be working
You will be working
We shall be working
We will be working
They will be working

ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ : ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﻭ ﻓﻌﻞ ﻛﻤﻜﻲ shall ﻭ will ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ I, We ﺑﮑﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﻭﻧﺪ.

I shan’t be studying
you won’t be going swinming
Shall I be seeing you tomorrow?
Will you be coming here tomorrow?
Shan’t I be working all day?
Won’t they be watching TV tonight ?

ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ: ﺩﺭ ﺩﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ:

ﺍﻟﻒ- ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ زمان آینده ﺩﺭ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻞ :

ﻓﺮﺩﺍ ﺻﺒﺢ ﻧﺸﺴﺘﻴﻢ ﺩﺭ ﻛﻼﺱ ﻭ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺩﺭﺱ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻧﻴﻢWe will be sitting in the class and studying tomorrow morning

ﺏ- ﺍﮔﺮ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آینده ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ زمان ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻣﺜﻞ :

ﻓﺮﺩﺍ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻤﺖI will be seeing you tomorrow
ﻫﻔﺘﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺩﺍﺭﻳﻢWe will be having a test next week

ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺍﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ :

all day tomorrowﻗﻴﺪ ﺯﻣﺎﻥ + all
This time next sessionﻗﻴﺪ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻳﻨﺪﻩ + ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻌﻴﻦ
At 7 o’clock next session
At 9 o’clock tomorrow/ tonight

-آینده کامل

بند

به واقعه ای اشاره میکند که قبل از زمان مشخصی در آینده تکمیل خواهد شد. این حالت از جملات معمول نمیباشند.

.I’ll have done all my work by this evening