حروف تعریف

حروف تعریف

 

 

 

حروف تعریف a, an, the که درزبان انگلیسی به آنها articles میگوئیم پیش از اسم بکاربرده می شوند. شاید کاربردآنها

برای شما دشوارباشد که دراینجا سعی میشود با تعریفی دوباره ومثالهای مربوطه نقش آنان را روشن ترکنیم.

 

حروف تعریف بطور کلی به دو دسته تقسیم می شوند. معین و نامعین.

 

حروف نامعین

a/an دو حروف نامعین هستند که قبل ازاسامی مفرد که شناخته شده هم برای شنونده ها نیستند استفاده می گردند.

مثال:

او به من یک سیب داد.

.He gave me an apple

ما یک خانه ی بزرگ و یک ماشین داریم.

.We have a big house and a car

همانطور که می بینید درجمله ی اول در مورد یک اسم " سیب" صحبت کردیم که چون مفرد بود ازیکی ازحروف نامعین باید استفاده می شد. چون کلمه ی سیب با یکی ازحروف صدادار شروع شده از an استفاده می کنیم. ( حروف صدادار عبارتند از : a, I, u, e, o )

اگراسم مفرد ما با حروف بی صدا شروع شوند مثل house و car از a استفاده می گردد.

 

حرف معین

The حرف معینی است که برای اسامی مفرد و یا جمعی که برای شنونده آشنا هستند استفاده می گردد. اگر قبلا درمورد کسی یا چیزی برای شنونده صحبت شده باشد و شنونده با موضوع آشنا باشد دیگربه هنگام صحبت کردن ازآن موضوع مربوطه از حرف معین the استفاده می شود.

مثال:

اینجا همون پارکیه که من صبحها پیاده روی می کنم.

.This is the park where I jog every day

این همون معلمیه که بهت گفتم.

.This is the teacher I told you about

اونجا فروشگاهیهه که همه چیزش ارزونه.

.There’s the shop where everything is cheap

 

همانطورکه می بینید درمثالها ازمکانها و افرادی صحبت شده است که مشخص و معلوم هستند.

با انجام دادن تمرینهای بیشتردراین رابطه میتوانید تسلط بیشتری به این تعاریف داشته باشید.

 

مرورکلی: حروف معین و نامعین قبل ازاسم درجمله قرار میگیرند. حروف نامعین فقط برای اسامی مفرد و غیرقابل شمارش هستند و حرف معین نیزفقط برای اسامی شناخته شده استفاده می گردد.


آموزش آنلاین زبان انگلیسی

 

 

 

آموزشگاه آنلاین زبان انگلیسی EN45.comدیدگاه کاربران (0)
ارسال دیدگاه


پیام

ضمن تشکر از شما، دیدگاه با موفقیت ارسال شد. پس از تایید از بخش آموزش نمایش داده خواهد شد.