انواع جملات

جمله

 

 

 

جمله اساس و پایه ی هرنوشتاراست که ازدو بخش فاعل subject و خبرpredicate تشکیل شده.

مثال:

.Sally goes to school every day

Sally فاعل جمله است و goes to school هم خبرجمله است.

 

انواع ساختارجمله

جملات به سه دسته تقسیم می شوند.

 

جملات ساده simple sentences

این جملات شامل یک خبرویا عبارت اصلی هستند.

مثال:

.Ali is a good student

علی شاگردخوبی است.

 

.I like my teacher

من معلمم را دوست دارم.

 

همانطور که میبینید دراین جملات یک خبرداده شده است و نه بیشتر.

 

جملات مرکب  compound sentences

این جملات بیشتراز یک عبارت خاص را شامل می شوند و با حروف مرتبط دهنده به یکدیگر متصل میگردند. حروف ربطی مانند and, but, for, or, neither, nor…

مثال:

من شبها هم تلویزیون میبینم و هم کتاب میخونم.

.I watch TV and read a book at nights

به سارا گفتم یا به ایمیلم جواب بده و یا بهم زنگ بزنه.

.I told Sara either to answer my email or call me

 

درجملات بالا دو عبارت توسط حروف ربط دهنده به هم متصل شده اند. این جملات مرکب هستند.

 

جملات پیچیده complex sentences

این جملات شامل یک عبارت اصلی و یک یا چند عبارت وابسته به آن هستند و کلمات وابسته ساز نیز آنها را به هم مرتبط می کنند. کلماتی مانند if, because, since, that, after, although…

مثال:

اگرمشکلی داشتی میتونی بهم  زنگ بزنی.

.You can call me if you have a problem

من ازبچگی اینجا زندگی کرده ام.

.I have lived here since my childhood

سارا همیشه بعد از شام میره برای پیاده روی.

.Sara always goes hiking after having dinner

 

انواع جمله types of sentences

درزبان انگلیسی چهارنوع جمله داریم. جمله ی خبری, جمله ی امری, جمله ی سوالی و جمله ی تعجبی.

 

جمله ی خبری declarative sentence

دراین جمله یک خبرگفته می شود و درانتها نقطه (.) گذاری می شود.

مثال:

من شهرم را دوست دارم

.I like my city

 

جمله ی امری imperative sentence

این جملات , جملاتی هستند که برای دستوردادن , درخواست کردن , نصیحت کردن و یا پیشنهاد دادن استفاده می شود.

مثال:

لطفا عکساتو نشونم بده.( درخواست)

.Show me your pictures please

پنجره رو ببند. ( امری)

.Close the window

 

جمله ی سوالی interrogative sentence

همانطورکه ازنام جمله مشخص است دراین جملات یک سوال پرسیده می شود که درانتها ازعلامت سوال "؟" استفاده می شود.

مثال:

آیا رنگ سبزرادوست داری؟

?Do you like green color

 

صبحانه ساعت چند میخوری؟

?What time do you have breakfast

 

جمله ی تعجبی exclamatory sentence

برای ابرازاحساسات و یا هیجانهای خود ازاین جملات استفاده می کنیم و درانتهای آن علامت تعجب یا "!"می گذاریم.

مثال:

چه روزقشنگیه!

!What a beautiful day

 

عجب فیلم جالبی بود!

!What a movie it was


آموزش آنلاین زبان انگلیسی

   

 

آموزشگاه آنلاین زبان انگلیسی EN45.comدیدگاه کاربران (0)
ارسال دیدگاه


پیام

ضمن تشکر از شما، دیدگاه با موفقیت ارسال شد. پس از تایید از بخش آموزش نمایش داده خواهد شد.