Don't have to, Needn't, Mustn't

Don't have to, Needn't, Mustn't

  

 

 

1)Needn’t  و Don’t have to

ما از این دو زمانی استفاده می کنیم که می خواهیم بگوییم مسئله ای ضروری نیست. استفاده از Don’t have to نسبت به needn’t معمول تر می باشد.

مثال:

.You don’t have to apologize. It’s not your fault

.You needn’t apologize. It’s not your fault

 

2)Need to

فعل ساده Need  در جمله های مثبت و منفی و سوالی استفاده می شود. Need to به معنای have to است. برای منفی کردن و سوالی کردن آن از Do  استفاده می کنیم.

.The colors need to match

.The figure doesn’t need to be exact

?Do we need to book

 

3)Needn’t have done / Didn’t need to do

از didn’t need to برای بیان کارهایی استفاده می کنیم که انجام نشد زیرا ضروری نبود.

مثال:

.It was a lovely day. I didn’t need to take my umbrella, so I left it at home

اگر کاری در گذشته انجام شد و ما الان می فهمیم که آن کار ضروری نبوده که انجام شود از هردو فرم می توانیم استفاده کنیم.

.I needn’t have brought/ didn’t need to bring this umbrella with me, but I didn’t realize it would be such a lovely day

 

4)Mustn’t

ما از mustn’t  زمانی استفاده می کنیم که می خواهیم به کسی بگوییم کاری را انجام ندهد یا از انجام کاری دوری کند.

مثال:

.You mustn’t forget your keys

.We mustn’t lose this game

از may not هم می توان به این منظور استفاده کرد.

.Students must not/ may not use dictionaries in the exam

نکته: مفهوم mustn’t  با don’t have to/ needn’t متفاوت است. از mustn’t  زمانی استفاده می کنیم که نباید کاری را انجام دهیم و ممنوع است، اما don’t have to/ needn’t به این معناست که ضرورتی در این کار نیست ولی ممنوع هم نیست.

.I mustn’t run. I’ve got a weak heart

.I don’t have to/ needn’t run. I’ve got plenty of time


آموزش آنلاین و سریع زبان انگلیسی 

 

 

آموزشگاه آنلاين زبان انگليسی EN45.comدیدگاه کاربران (0)
ارسال دیدگاه


پیام

ضمن تشکر از شما، دیدگاه با موفقیت ارسال شد. پس از تایید از بخش آموزش نمایش داده خواهد شد.