کلمات مرتبط با سرقت و دزدی درزبان انگلیسی

 STEALING
 
 
 
 
 
درزبان انگلیسی کلمات متعددی درزمینه ی سرقت و دزدی استفاده می شود که دراینجا به آنها اشاره می کنیم.
 
 
 
 
To hijack
 
سرقت و دزدی میتواند توسط افراد مختلف و موقعیتهای مختلف صورت گیرد. درانگلیسی کلمات مختلفی برای موارد مختلف دزدی و سرقت وجود دارد که به آنها اشاره می کنیم.
به سرقت وسایل نقلیه بخصوص هواپیما "های جک"hijack میگویند.
مثال:
Two African men hijacked the plane. دو مرد آفریقایی هواپیما را ربودند.
Carjacking is quite common in America. ماشین دزدی درآمریکا خیلی رایج است.
 
To kidnap
 
به گروگان گرفتن و دزدیدن افراد و اشخاص با زور و غیرقانونی " کید نپ" kidnap می گویند.
مثال:
The president’s daughter was kidnapped last week. دختررئیس جمهور هفته ی پیش به گروگان گرفته شد.
Some people wanted to kidnap his wife but they failed. چند نفر میخواستند همسراوراگروگان بگیرند اما موفق نشدند.
 
برای فعل کیدنپ kidnap شخصی که به گروگان گرفته می شود نیز کلمه ی خاصی دارد به نام hostage.
 
 
The kidnappers freed two of the hostages after they got what they wanted.
گروگان گیرها بعد از دریافت درخواستی خود دو تن ازگروگانها را آزاد کردند.
 
To rob
 
کلمه ی " راب " rob برای دزدیده شدن چیزی ازافراد و یا محل خاصی انجام میگیرد.
مثال:
The bank was robbed by two gunmen yesterday.
دیروزسرقت مسلحانه ای دربانک توسط دو مرد انجام شد.
The shop at the corner was robbed this morning.
مغازه ی سرکوچه امروز صبح مورد سرقت قرارگرفت.
 
به فردی که این نوع سرقت را انجام میدهد نیز "رابر" robber میگویند.
The robber had a face mask. سارق ماسک صورت داشت.
 
To steal
 
 
"ستیل" steal بیشتربراشیا به سرقت رفته اشاره می کند.
مثال:
Our car was stolen last night.
دیشب ماشینمون به سرقت رفت.
The thief entered the house through the window and stole two carpets.
سارق ازطریق پنجره واردخانه شد ودوتخته فرش را به سرقت برد.
 
 
همانطورکه مشاهده می شود برای فعل steal شخص فاعل همان thief است و مانند rob که robber استفاده میشد نمی توانیم از کلمه ی stealer استفاده کنیم بلکه همان کلمه ی thief استفاده می شود.
 
To mug
 
 
" ماگ" mug به دزی و سرقتی گفته میشود که معمولا بصورت زورگیری درخیابان انجام می شود. فاعل و کننده ی کار نیز " ماگر" mugger است.
 
مثال:
She was mugged last night on Main street.
او دیشب درخیابان Main مورد سرقت قرارگرفت.
I begged the muggers not to take my watch because it was my mom’s.
به دزدان التماس کردم ساعتم را نگیرند چرا که یادگارمادرم بود.
 

آموزش آنلاین زبان انگلیسی
 
 
 
 
 
آموزشگاه آنلاین زبان انگلیسی EN45.comدیدگاه کاربران (0)
ارسال دیدگاه


پیام

ضمن تشکر از شما، دیدگاه با موفقیت ارسال شد. پس از تایید از بخش آموزش نمایش داده خواهد شد.