براي اینکه بتوانیم متون را به شکل ساده ترجمه کنیم، اول بايد به سه اصل ( فاعل، فعل و مفعول) توجه کرد تا آنها را ازهم جدا کنیم. سپس با مراجعه به یک فرهنگ لغت، براي کلمه یک معادل دقيق فارسي و رایج پيدا كرده و با توجه به كلمات، ترجمه ي آنرا بازنويسي کنیم.

مرحله ي اول:

شناسایی فاعل ، فعل و مفعول

هر كلمه اي قبل از فعل is قرار دارد، نقش فاعل خواهد داشت و در اينجا دو كلمه ي educational administration به صورت تفكيكي از آنچه كه بعد از فعل is آمده، از هم جدا ميشود و نتيجتا دو كلمه ي a field نقش، مفعولي پيدا ميكند.

مرحله ي دوم:

معادل فارسي واژه ها و برگردان

كلمه به كلمه، واژه ها را برابر يابي كرده و مينويسيم

(از سمت چپ به راست) بصورت زیر:

رشته + يك + هست + مديريت + آموزشي

مرحله ي سوم:

ترجمه و برگردان كلمات با توجه به معاني مديريتي آنها ضمن رعايت فاعل، مفعول و فعل در زبان و ادبيات فارسي ( از سمت راست به چپ )

مديريت آموزشي، يك رشته است

در بخش هاي بعدي و براي ترجمه بقيه كلمات و عبارات، همين رويه را ادامه ميدهيم ( از سمت چپ به راست ):

به این صورت:

+ مديريت اداري + از + خودش + تفاوت و تمايز قايل شدن + به شكل آرماني و دلخواه + كه

اصول + رهنمود + به + انسجام و پيوستار+ خودش + از طريق + مديريت اجرايي + و

فلسفه + آموزشي +

در آخر، برگردان و رعايت فاعل، مفعول و فعل با توجه به زبان و ادبيات فارسي (ازسمت راست به چپ):

كه به شكل دلخواه، خودش را از مديريت اداري و مديريت اجرايي و از طريق پيوستن به اصول بني��دي ( رهنمودي ) فلسفه ي آموزشي، متمايز ميسازد.

حالا، تمام جمله را در كنار يكديگر گذاشته، ترجمه و برگردان نهايي را انجام ميدهيم:

مديريت آموزشي، رشته اي است كه به شكل دلخواه، خودش را از مديريت اداري و مديريت اجرايي و از طريق پيوستن ( اتصال ) به اصول بنيادي ( رهنمودي ) فلسفه ي آموزشي، متمايز ميسازد.


آموزش آنلاین زبان انگلیسی EN45

آموزش آنلاین زبان انگلیسی EN45