ترجمه متون انگلیسی به شکل ساده

براي اینکه بتوانیم متون را به شکل ساده ترجمه کنیم، اول بايد به سه اصل ( فاعل، فعل و مفعول) توجه کرد تا آنها را ازهم جدا کنیم. سپس با مراجعه به یک فرهنگ لغت، براي کلمه یک معادل دقيق فارسي و رایج پيدا كرده و با توجه به كلمات، ترجمه ي آنرا بازنويسي کنیم.

مرحله ي اول:

شناسایی فاعل، فعل و مفعول

هر كلمه اي قبل از فعل is قرار دارد، نقش فاعل خواهد داشت و در اينجا دو كلمه ي educational administration به صورت تفكيكي از آنچه كه بعد از فعل is آمده، از هم جدا ميشود و نتيجتاً دو كلمه ي a field نقش، مفعولي پيدا ميكند.

مرحله ي دوم:

معادل فارسي واژه ها و برگردان

كلمه به كلمه، واژه ها را برابريابي كرده و مينويسيم

(از سمت چپ به راست) بصورت زیر:

رشته + يك + هست + مديريت + آموزشي

مرحله ي سوم:

ترجمه و برگردان كلمات با توجه به معاني مديريتي آنها ضمن رعايت فاعل، مفعول و فعل در زبان و ادبيات فارسي ( از سمت راست به چپ )

مديريت آموزشي، يك رشته است

در بخش هاي بعدي و براي ترجمه بقيه كلمات و عبارات، همين رويه را ادامه ميدهيم ( از سمت چپ به راست ):

به این صورت:

+ مديريت اداري + از + خودش + تفاوت و تمايز قايل شدن + به شكل آرماني و دلخواه + كه

اصول + رهنمود + به + انسجام و پيوستار+ خودش + از طريق + مديريت اجرايي + و

فلسفه + آموزشي +

در آخر، برگردان و رعايت فاعل، مفعول و فعل با توجه به زبان و ادبيات فارسي (ازسمت راست به چپ):

كه به شكل دلخواه، خودش را از مديريت اداري و مديريت اجرايي و از طريق پيوستن به اصول بنيادي ( رهنمودي ) فلسفه ي آموزشي، متمايز ميسازد.

حالا، تمام جمله را در كنار يكديگر گذاشته، ترجمه و برگردان نهايي را انجام ميدهيم:

مديريت آموزشي، رشته اي است كه به شكل دلخواه، خودش را از مديريت اداري و مديريت اجرايي و از طريق پيوستن ( اتصال ) به اصول بنيادي ( رهنمودي ) فلسفه ي آموزشي، متمايز ميسازد.


آموزش آنلاین زبان انگلیسی EN45

آموزش آنلاین زبان انگلیسی EN45دیدگاه کاربران (0)
ارسال دیدگاه


پیام

ضمن تشکر از شما، دیدگاه با موفقیت ارسال شد. پس از تایید از بخش آموزش نمایش داده خواهد شد.