ده کلمه در زبان انگلیسی که معمولا اشتباه تلفظ میشوند

یکی از سخت ترین چیزها در مورد یادگیری زبان این هست که اغلب اوقات کلمات، آن تلفظی که شما انتظار دارید، را ندارند زیرا زبان انگلیسی ترکیبی از بسیاری از زبان های دیگر می باشد.زبان آموزان در سراسر جهان با چالش های مختلفی در مورد تلفظ انگلیسی مواجه میشوند و آن به دلیل این است که زبان انگلیسی با زبان اولشان تداخل پیدا میکند.به هر حال ما در اینجا چند کلمه که اکثر زبان آموزان و حتی گوینده های بومی با آن ها مشکل دارند را قرار دادیم.

1 Clothes (لباس ها)

این کلمه تنها یک هجا داد. در این کلمه (e) صامت است و (s) صدای “zzz” میدهد.دقت کنید که تلفظ نکنید(Clothe-iz).


2 Coleague(همکار)

این کلمه فقط دو هجا دارد(coh-leeg) . مطمئن شوید که آخر کلمه را “ue” تلفظ نمیکنید.وقتی این کلمه جمع بسته میشود دقیقا شبیه کلمه قبل، (e) صامت است و (s) صدای “zzz” میدهد.


3 Febuary (فوریه)

اکثر زبان آموزان با کلمه هایی که دو R نزدیک به هم دارند، مشکل دارند مطمئن شوید که هر دو R را تلفظ می کنید:(Feb-roo-a-ree) شبیه “library” که می بایست “li-bra-ri” تلفظ شود.


4 Athlete (ورزشکار)

مراقب باشید، هجا اضافه نکنید زیرا این کلمه دو هجا دارد: (Ath-leet) و این هجا درست نیست:(Ath-a-leet)


5 Escape,Especially (گریز، مخصوص)

یکی از اشتباهات رایج در زبان انگلیسی قرار دادن یک صدای (x) اضافی در کلماتی که با “Es” شروع میشوند. دقت کنید که این کلمات را (Especially) و (Escape) تلفظ کنید و “Excape” و “Expecially” تلفظ نکنید.


6 Wednesday (چهارشنبه)

در کلمه (d) ، (Wednesday) تلفظ نمیشود و (wenz-day) تلفظ میشود.


7 Prescription (نسخه)

بعضی وقت ها زبان آموزان “re” را با “er” اشتباه میگیرند و می گویند: (Per-scrip-tion) به جای تلفظ صحیح: (Pre-scrip-tion)


8 Ask (پرسیدن)

یکی از اشباهات رایج که بیشتر بومی زبان ها هم میکنند این است که در تلفظ این کلمه جای “s” و “k” را عوض میکنند.پس مطمئن شوید که (Ask) تلفظ میکنید و نه(ax)


9 Nuclear (اتمی)

این کلمه هم مثل کلمه قبل، اکثر زبان آموزان جهان اشتباه تلفظ میکنند و تلفظ میکنند:(nu-cu-lar) در صورتی تلفظ دست این کلمه(nuc-lee-ar) می باشد.


10 Pronunciation (تلفظ)

آخرین اشتباه رایج بین زبان آموزان خود کلمه “pronunciation” می باشد.اکثراً این کلمه را با حالت اسم این کلمه”pronounce” اشتباه میگیرند و(pronounciation) تلفظ میکنند و این اشتباه است.اگر میخواهید درست تلفظ کنید باید دقت کنید که (pro-nun-si-ay-shun) تلفظ کنید


آموزش آنلاین زبان انگلیسی EN45

آموزش آنلاین زبان انگلیسی EN45دیدگاه کاربران (1)
  1. User avatar

    MatthewDob

    Sleep apnea is a common sleep disorder than can affect as many as five percent as adults, but often goes unrecognized. If you suffer from this condition, you will stop breathing for up to a minute while you sleep. This can cause snoring, fatigue, and other problems. Fortunately, there are effective treatments to help you find relief. You really need to do your best to lose weight if you have sleep apnea. Those who have sleep apnea typically have a neck circumference of 17 inches or more. This excess weight around the throat causes the airway to collapse more easily during sleep. Reducing your weight by even ten pounds can have a beneficial impact on your sleep apnea. Try your best to lay off tobacco and nicotine products. Cigarette smoke can irritate your upper airway causing it to swell up, subsequently hindering your ability to breath during the night. Quitting smoking could therefore, significantly improve your sleep apnea symptoms and will also improve your body's overall

  2. Admin avatar

    مدیر سایت

    On behalf of EN45.com I would like to thank you for your message. If it is ok with you, we would like to translate your log and added to our archive with your name at the bottom. let us know if you are comfortable with that. Thank you

ارسال دیدگاه


پیام

ضمن تشکر از شما، دیدگاه با موفقیت ارسال شد. پس از تایید از بخش آموزش نمایش داده خواهد شد.