1 به خودتان گوش دهید

اغلب اوقات در صحبت کردن انگلیسی،شنیدن تلفظات اشتباه دشوار است،زیرا در واقع، تمرکز شما روی ارتباطات هست و به صدای خودتان دقت نمی کنید.اگر مشکلات تلفظ خود را نشنوید، اصلاح کردن آنها سخت میشود.سعی کنید صحبت های خود را با موبایل یا کامپیوتر ضبط کنید و یک لیست از قسمت های خاصی که باید اصلاح شود تهیه کنید.


2 روزی حداقل 30 دقیقه تمرین کنید.

صادقانه بگم،اگر درطول روز تمرین نداشته باشید،نمیتوانید تلفظ انگلیسی خود را بهبود ببخشید، صدا ها در زبان انگلیسی خیلی متفاوت با صداهای زبان شما هستند،ممکن هست سخت باشد و برای زبان شما راحت نباشد که بعضی از صدا ها را در زبان اجرا کنید.شما باید تا زمانی که احساس کنید طبیعی و راحت صحبت میکنید ،تمرین کنید.


3 از سرعت خود بکاهید!

اکثر زبان آموزن فکر میکنند که روان صحبت کردن یعنی تند صحبت کردن،اما این اشتباه است،تند صحبت کردن،عادت های بد را تقویت میکند و به گوینده استرس وارد میکند در صورتی که آرام صحبت کردن به شما وقت میدهد تا به درستی تنفس کنید و ��رباره مطلبی که بعد میخواهید بگویید فکر کنید و به شما وقت میدهد تا هنگامی که صحبت میکنید،فکر کنید.آرام صحبت کردن به شما این توانایی را میدهد که روی تلفظ فوق العاده انگلیسی خود،تمرکز کنید.


4 توجه به زیر و بمی و استرس(Stress :نحوه بیان جمله و کلمه ها)صدا

طرز تلفظ خوب،بیشتر از، فقط تسلط فردی روی صدا هاست.تلفظ خوب همچنین درک زیر و بمی صداست و استرس صدا(بعضی صدا ها در کلمه ها و بعضی کلمه ها در جمله ها، بلندتر یا واضح تر از بقیه هستند)هست.خواندن اشعار،آهنگ ها با صدای بلند،تمرکز بر روی استرس و زیر و بمی کلمه و جمله را افزایش میدهد.


آموزش آنلاین زبان انگلیسی EN45

آموزش آنلاین زبان انگلیسی EN45