برای ساختن یک جمله صحیح و با معنی، اجزای جمله باید به ترتیب خاصی پشت سر هم قرار بگیرند. تعریف جمله: مجموعه ای از لغات که فاعل و فعل دارد و معنا و مفهومی را می رساند. مثال :

He is a teacher.

The car broke down.

انواع جمله از نظر مفهوم :

1) جمله خبری: که با فاعل و فعل شروع می شود. مثال :

Tom called me yesterday. فعل - فاعل

She comes from India. فعل فاعل

2) جمله پرسشی: که با فعل کمکی و بعد فاعل آغاز می شود. مثال:

Are you studying at the moment? فاعل - فعل کمکی

Did he ask you a question? فاعل - فعل کمکی

3) جمله تعجبی: که دو ساختار اصلی زیر را دارد :

What + (a/an) +صفت + اسم+ (فاعل +فعل )!

What a nice day!

How + صفت + قید+ (فاعل+ فعل)!

How fast your sister speaks!

4) جمله امری: امر مثبت با "مصدر بدون to فاعل" و امر منفی با "مصدربدون Don’t + to" آغاز می گردد. مثال:

Come in!

Don’t go away!

Please help me.

Don’t leave me please.

جملات از نظر ساختار به سه نوع اصلی تقسیم می شوند.

جمله ساده (simple sentence) : که ت��ها 1 فعل دارد. مثال :

I am a student.

He hit me.

جملات مرکب (compound sentence): از ترکیب دو یا چند جمله ساده به کمک کلمه ربط همپایگی به دست می آید. مثال:

I went shopping but she stayed home.

جمله پیچیده (complex sentence) : از یک جمله پایه (main clause) که معنا و ساختار کاملی دارد و یک جمله پیرو subordinate clauseکه معنی ناقص و وابسته دارد تشکیل می شود. مثال:

He said that he was Italian.
کلمه ربط وابستگی جمله پایه
That he was Italian => جمله پیرو


آموزش آنلاین زبان انگلیسی EN45

آموزش آنلاین زبان انگلیسی EN45