حرف تعریف the در موارد زیر استفاده می شود :

1) وقتی چیزی (یا گروهی از چیزها) منحصر به فرد باشد(فقط یکی از آن چیز وجود داشته باشد؛ مثال :

The earth , the sun , the sky , the stars


2) وقتی اسم به خاطر این که قبلاً نامش برده شده، برای شنونده شناخته شده باشد؛ مثال :

A man asked a woman the way to the museum. The woman said she didn´t know. مردی از زنی مسیر رفتن به موزه را پرسید. آن زن گفت که راه را بلد نیست.


3) وقتی اسم با افزودن عباراتی یا جمله ای، معرفه و شناخته شده باشد. مثال :

The girl in blue دختری که لباس آبی پوشیده
The boy that I met پسری که من دیدم
The leg of the table پایه میز


4) وقتی اسم در همان محلی که گوینده و یا شنونده هستند، قرار داشته باشد یا به هر دلیل دیگری برای آنها مشخص شده باشد، مثال :

Please open the door. لطفاً در را باز کنید.(در این اتاق)
I’m going to the bank. دارم به بانک می روم. (بانک مشخصی که هر دو طرف می شناسند)


5) قبل از صفات عالی، اعداد ترتیبی (first وsecond )، کلمات next و last و نیز کلمه only ، از the استفاده می شود :

The only way --- The first week --- The best day


6) قبل از اسامی مفرد که نماینده یک گروه حیوانات یا اشیا باشند، می توان از the استفاده کرد. به ویژه در بحث های علمی :

The whale is in danger of extinction. وال در معرض خطر انقراض است.


7) قبل از movies ، cinema، radio و television غالباً the می آوریم غیر از اصطلاحاتی مانند on TV یا watch TV.

We went to the movies / the cinema / the theater last night.
ما دیشب به سینما / تئاتر رفتیم.
We often watch television at night.
ما اغلب شب ها تلویزیون نگاه می کنیم.


8) می توان the را قبل از برخی صفت ها به کار برد که در این صورت اسم جمع به دست می آید، مثال:

The rich ثروتمندان
The blind نابینایان
The poor فقرا
the sick بیماران


9) قبل از برخی ملیت ها می توان the آورد که در این حالت مفهوم مردم آن کشور را خواهد داشت. مثال:

The French فرانسوی ها
The British بریتانیایی ها
The English انگلیسی ها
The Spanish اسپانیایی ها

درباره ی بقیه ملت ها باید در انتهای کلمه s افزود. مثال:

(the) Russians روس ها
(the) Arabs عرب ها
(the) Italians ایتالیایی ها
(the) Germans  آلمانی ها 


10) همراه home، work و bed در اصطلاحات زیر the به کار نمی رود؛

در رختخواب بودنBe in bedدر رختخواب بودنGo to bed
سر کار بودنBe at workسر کار بودنGo to work
تمام کردن کارFinish workشروع به کار کردنStart work
به خانه آمدنCome homeبه خانه رفتنGo home
در خانه بودنBe (at) homeبه خانه رسیدنGet/ arrive home
در خانه ماندنStay (at) home  

11) همراه برخی اسامی از جمله school ، college ، hospital ، prison (=jail)، church آوردن یا نیاوردن the مفاهیم متفاوتی دارد. اگر the نیاید، آن اسم برای اشاره به کاربرد اصلی خود آمده است اما اگر the بیاید هدف و کاربرد دیگری غیر از کاربرد اصلی مورد نظر بوده است. مقایسه کنید:

A child goes to school.
بچه ها به مدرسه می روند.( برای اینکه درس بخوانند)

Mrs. Kelly went to the school to meet her son’s teacher.
خانم کلی به مدرسه رفت تا معلم پسرش را ببیند.(نه برای اینکه درس بخواند)

Jack goes to church.
جک به کلیسا می رود.( تا عبادت کند)

Ken went to the church to repair the roof.
کن به کلیسا رفت تا سقف را تعمیر کند.(نه اینکه عادت کند)


12) قبل از اسامی آلات موسیقی (کلاسیک) the می آوریم. مثال:

The guitar گیتار
The piano پیانو


13) همراه اسامی دریاها و اقیانوس ها (the Atlantic)، رشته کوه ها (the Alps)، مجمع الجزایر (the west indies) ، مناطق جغرافیایی (the middle east) ، رودخانه ها (the Rhine) ، دشت ها (the Sahara)، هتل ها (the Grand Hotel)، سینماها(the Odeon) ، تئاترها (the Playhouse) و ساختمان ها (the Twin Towers)حرف تعریف the می آید. اما غالباً همراه اسم قاره ها (Asia)، کشورها (Iran)، شهرها(Chicago) ، خیابان ها(Azadi street) ، دریاچه ها(Lake Urmia) ، جزیره ها (Kish Island)، دانشگاه ها (The University of California/ Tehran University)، و پارک ها(Hyde Park) حرفthe به کار نمی رود.


14) اسم فامیل به همراه the + s اشاره به خانواده آن فرد دارد. مثال :

The Smiths = خانواده اسمیت


15) به عبارات زیر توجه کنید :

In the morning, in the afternoon, in the evening, at noon, at night The future, the present, the past In the beginning, in the middle, in the end


16) همراه sea ، seaside، mountain تقریباً همیشه theمی آید. البته عبارت go to sea یا be at sea به سفرهای دریایی اشاره دارد. همچنین The country یعنی حومه شهر، روستا. در مقابل the city(شهر).


آموزش آنلاین زبان انگلیسی EN45

آموزش آنلاین زبان انگلیسی EN45