اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و پنجاه و هفتم

اصطلاحات رایج در زبان انگلیسی

 

 

 

آشنایی با اصطلاحات رایج در زبان انگلیسی 

 

 

 

 

.Wonders will never cease

آفتاب از کدام طرف در آمده!

 


His days are numbered.

آفتاب لب بام است.

 


Throw good money after bad

آفتابه خرج لحیم کردن

.Repairing this old car is just throwing good money after bad

تعمیر این ماشین قدیمی آفتابه خرج لحیم کردن است.

 


Patty theft

آفتابه دزدی

.In his short life, he had done many things. From petty theft to murder

در این زندگی کوتاه، او کارهای زیادی را انجام داده است. از آفتابه دزدی تا آدم کشی.

 


Show one’s face

آفتابی شدن

She stayed at home, afraid to show her face.

او در خانه ماند، می ترسید چهره اش را نشان دهد( آفتابی شود).

 


A yes-man

آدم بله گو قربان

.You know better than anyone else that he is a yes-man

شما بهتر از هر کس دیگری می دانید که او یک آدم بله گو قربان است.

 


Be one’s, own master

آقای خود بودن

.I prefer to be my own master, rather than work for someone else

من ترجیح می دهم که سر پرست خودم باشم، نه اینکه برای کسی کار کنم.

 


Be a puppet of Sb

آلت دست کسی بودن

The union representatives were accused of being a puppet of the management

نمایندگان اتحادیه متهم به دست نشانده بودن مدیریت بودند.

 


Get mixed up in sth

آلوده کاری بودن

I don’t want to get mixed up in this affair.

من نمیخوام خودم را آلوده این کار کنم.

 


   آموزشگاه آنلاین زبان انگلیسی

 

آموزشگاه آنلاین زبان انگلیسی EN45.comدیدگاه کاربران (0)
ارسال دیدگاه


پیام

ضمن تشکر از شما، دیدگاه با موفقیت ارسال شد. پس از تایید از بخش آموزش نمایش داده خواهد شد.