اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و پنجاه و چهارم

اصطلاحات رایج در زبان انگلیسی

 

 

 

آشنایی با اصطلاحات رایج و کاربردی در زبان انگلیسی 

 

 

 

Ride roughshod over

به احساسات توجه نکردن

To disregard the feelings of those around you

.Kate rode roughshod over everyone at the meeting. As a result, no one was in favor of her plan for the annual dinner

کیت در جلسه نسبت به احساسات همه بی توجه بود. در نتیجه، هیچکس موافق برنامه ی او برای مهمانی شام سالیانه نبود.

 


Run around in circles

گیج و منگ بودن، بیهوده وقت خود را تلف کردن

To be confused, to waste time in useless motion

.Ali forgot his shopping list. As a result, she found himself running around in circles at the supermarket

علی لیست خرید خود را فرموش کرد. در نتیجه او متوجه شد در سوپرمارکت بیهوده داره میچرخد.

 


Run through

مرور کردن، خلاصه کردن

To go through, to rehearse, to review

.Sara had each nurse run through the steps in emergency treatment for heart attack

سارا تمام پرستاران را وادار کرد تا مراحل درمان اورژانسی برای حمله ی قلبی را تمرین (مرور) کنند.

 


Stand on (one’s) own two feet

روی پای خود ایستادن، مستقل بودن

be independent

.Children are dependent on their parents. Adults must learn to stand on their own two feet

کودکان به والدین شان وابسته هستند. بزرگسالان باید بیاموزند که روی پای خودشان بایستند.

 


Take it on the chin

خم به ابرو نیاوردن

To suffer abuse without complaint

.The angry motorist screamed at the police officer, but the officer looks it on the chin

راننده عصبانی بر سر افسر پلیس فریاد کشید، اما افسر پلیس خم به ابرو نیاورد.

 


Take (great) pains

با توجه و دقت زیاد اقام کردن، زحمت کشیدن

To proceed with great care and attention

.Ali took great pains to see that everyone was comfortable and relaxed at dinner

علی دقت زیادی به خرج داد تا ببیند که همه در زمان شام راحت و آرام هستند.


 


   آموزشگاه آنلاین زبان انگلیسی

 

آموزشگاه آنلاین زبان انگلیسی EN45.comدیدگاه کاربران (0)
ارسال دیدگاه


پیام

ضمن تشکر از شما، دیدگاه با موفقیت ارسال شد. پس از تایید از بخش آموزش نمایش داده خواهد شد.