اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و چهل و هشتم

اصطلاحات رایج در زبان انگلیسی

 

 

 

آشنایی با اصطلاحات رایج و کاربردی در زبان انگلیسی 

 

 

 

 

Be on edge

عصبی، خشمگین، زود رنج

To be nervous, irritable

.Excuse me for getting angry, I’m just on edge today

از اینکه عصبانی شدم پوزش میخواهم، من امروز خیلی عصبی هستم.

 


Crack up

دچار افت روحی شدن، افسرده شدن

To have a mental breakdown

.If Ali keeps worrying about school all the time, she’ll crack up

اگر علی باز هم در همه حال نگران مدرسه باشد، دچار افت روحی خواهد شد.

 


Cry over spilled milk

آب رفته به جوی باز نمیگردد

To complain about something which cannot be changed

.I know you had to work late and you missed the movie. Well, there’s nothing you can do about it now. Don’t cry over spilled milk

میدانم که شما باید تا دیروقت کار میکردید و به فیلم نرسیدید. خب، الان هیچ کاری نمیتوانی در این باره بکنی. آب رفته به جوی باز نمیگردد.

 


Drive (one) to drink

کسی را بسیار آزاردادن، بسیار آزردن

To irritate someone excessively

!That stupid fellow is going to drive me to drink

آن احمق میخواهد مرا آزار دهد!

 


Go nuts

دیوانه شدن، آدم نبودن

Ro become crazy

.If those children don’t quit making so much noise, I’ll go nuts

اگر آن بچه ها از سرو صدا کردن دست بر ندارند، دیوانه میشوم.

 


Prey on (one’s) mind

مدام کسی را آزار ددن، مدام کسی را نگران کردن

To worry continuously

.That fact that I to make a speech at my old high school next week constantly preys on my mind

این حقیقت که باید هفته آینده در دبیرستان سابقم سخنرانی کنم، مدام مرا نگران میکند.

 


To death

تا سر حد مرگ، کاملا، بی نهایت

(Completely ( to an extreme

.I love my wife, but her job worries me to death. She’s a professional diver

من همسرم را دوست دارم، اما شغل او مرا بینهایت نگران میکند. او یک غواص حرفه ای است.

 


At the mercy of

وابسته به، متکی به

Dependent upon, in the power of

.Farmers are always at the mercy of the weather

کشاورزان همیشه متکی به شرایط آب و هوایی است.

 


Keep (one’s) finger crossed

برای کسی آرزوی موفقیت کردن

To hope, to hope that everything will turn out well

.I hope you get the scholarship you applied for. I’ll keep my finger crossed for you

امیدوارم شما بورسی را که در خواست کرده اید دریافت کنید. من هم برای شما آرزوی موفقیت خواهم کرد.

 


   آموزشگاه آنلاین زبان انگلیسی

 

آموزشگاه آنلاین زبان انگلیسی EN45.comدیدگاه کاربران (0)
ارسال دیدگاه


پیام

ضمن تشکر از شما، دیدگاه با موفقیت ارسال شد. پس از تایید از بخش آموزش نمایش داده خواهد شد.