اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و چهل و دوم

اصطلاحات رایج در زبان انگلیسی

 

 

 

آشنایی با اصطلاحات رایج و کاربردی در زبان انگلیسی 

 

 

Fill out

پرکردن، تکمیل کردن

To complete

.Everyone must fill out several forms to obtain a passport. Fill them out carefully

همه باید برای گرفتن پاسپورت چندین فرم را تکمیا کنند. آنها را به دقت تکمیل کنید.

 


Go through

انجام دادن، متحمل شدن، طی کردن، گذراندن

To endure, to experience, to undergo

.Parents go through a lot to educate their children

والدین برا تحصیل فرزندانشان، سختی زیادی را متحمل میشوند.

 


Have to do with

مربوط شدن به، ارتباط داشتن با

Pertainin

.I believe her job has to do with Customs Import Laws

عقیده دارم که شغل او در ارتباط با قوانین واردات گمرکی میباشد.

 


 Make out

تشخیص دادن، سر در آوردن

To identify, to distinguish, to decipher

.In the dark, Carol couldn’t make out who was coming toward her. She couldn’t make anything out

کارول در تاریکی نمیتوانست سر در بیاورد که چه کسی به سمت او میاید. او نمیتوانست هیچ چیز را تشخیص دهد.

 


Put together

سر هم کردن، مونتاز کردن

To assemble

.This kite was easy to put together. My mother helped me put it together

سر هم کردن این بادبادک آساناست. مادرم برای درست کردن آن به من کمک کرد.

 


Read over

مرور اجمالی کردن، با عجله خواندن

To read hurriedly, to scan

.Please, read over my notes before the meeting. Read them over quickly

لطفا قبل از جلسه یادداشت هایم را فورا بخوان. آنها را سریع مرور کن.

 


Run across

مصادف شدن با، مواجه شدن با، برخورد کردن به

To encounter, to find unexpectedly

.Mother ran across some old snapshots of us

مادر به چند عکس قدیمی از ما برخورد.

 


Look over

بازرسی کردنف معاینه کردن، نگاهی انداختن

To examine, to inspect

.I always look over my homework before I turn it in. You should look yours over too

همیشه قبل از اینکه تمریناتم را تحویل دهم آنها را بررسی مکنم. شما هم بید به تمرینات تان نگاهی بیاندازید.

 


Look up

گشتن، پیدا کردن، جستجو کردن

To consult a reference book for, to search for

I need to look up her number in the telephone book. I looked it up last week .but I forget it

من باید شماره او را در دفتر تلفن جستجو کنم. هفته ی قبل به دنبال آن گشتم، اما شماره اش را فراموش کردم.

 

 


 

آموزشگاه آنلاین زبان انگلیسی

 

آموزشگاه آنلاین زبان انگلیسی EN45.comدیدگاه کاربران (0)
ارسال دیدگاه


پیام

ضمن تشکر از شما، دیدگاه با موفقیت ارسال شد. پس از تایید از بخش آموزش نمایش داده خواهد شد.