اصطلاحات جالب زبان انگلیسی بخش صد و چهلم

اصطلاحات رایج در زبان انگلیسی

 

 

 

 

آشنایی با اصطلاحات رایج و کاربردی در زبان انگلیسی 

 

 

 

?Are you with me

متوجه میشی چی میگم؟ حواست با من هست؟

 

?An expression meaning ‘’Do you follow what I’m saying

 

?This is the last time I’ll tolerate this kind of behavior. Are you with me

این آخرین بار است که این نوع رفتار را تحمل خواهم کرد. حواست به من هست ؟

 


Be in line with

هماهنگ با، همسو با

In agreement with

.All of the rules be in line with company policy

تمامی قواعد باید هماهنگ با سیاست شرکت باشد.

 


Be on good terms with

روابط  دوستانه داشتن با

To have friendly relations with

.Let Ali talk to the teacher for you. He’s on good terms with her

اجازه بده علی در مورد تو با معلم صحبت کند. او روابط دوستانه ای با معلم دارد.

 


 Get in touch with

با کسی در تماس بودن، با کسی تماس گرفتن

(Be connect (usually by telephone or correspondence

.Please get in touch with me about the exam this week

لطفا در مورد امتحان این هفته با من تماس بگیر.

 


Keep (someone) waiting for

منتظر گذاشتن، تاخیر داشتن

To delay a meeting or contact with someone

!Hurry and finish your work! Don’t keep your boss waiting

عجله کن و کارت را زود تمام کن! رئیست را مکنتظر نگذار!

 


Hear from

از کسی نامه در یافت کردن، نامه از کسی داشتن

To receive a letter or telephone call from someone

?Have you heard from your friend in Spain lately

آیا این اواخر از دوست خود در اسپانیا نامهای در یافت کرده ای؟

 


Make call

تلفن کردن، باتلفن تماس گرفتن، زنگ زدن

To telephone, to use the telephone

.Excuse me. May I use your telephone? I have to make a call

معذرت میخواهم. میتوانم از تلفن شما استفاده کنم؟ من باید تلفن بزنم.

 


 

آموزشگاه آنلاین زبان انگلیسی

 

آموزشگاه آنلاین زبان انگلیسی EN45.com

 دیدگاه کاربران (0)
ارسال دیدگاه


پیام

ضمن تشکر از شما، دیدگاه با موفقیت ارسال شد. پس از تایید از بخش آموزش نمایش داده خواهد شد.