روحیه ی مثبت داشته باشیم

روحیه

 

 

 

برای فراگیری زبان انگلیسی تنها به دانستنیهای آن احتیاج نداریم بلکه باید روحیه ای داشته باشیم که دراین راستا مارا کمک کند تا زودترو راحت تربه هدفمان برسیم. داشتن روحیه ی خوب به ما کمک خواهد کرد تا دررسیدن به هدف ازمشکلات به راحتی بگذریم و با ناملایمات مبارزه کنیم.

درانسانها دوروحیه وجوددارد, یکی روحیه ی ضعیف که درمقابل مشکلات زوددرجا میزنند و ازآن فرارمیکنند و دیگری روحیه ی قوی ست که افراد به مبارزه با مشکلات میروند و ازرویارویی با آنها هراسی ندارند.

 

داشتن یک روحیه ی خوب مانند ویروس میماند

همانطورکه ویروسها میتوانند ازانسانی به انسان دیگرمنتقل شوند روحیه ی انسانها نیزهمین خاصیت را دارد. اگرشما با افرادی باشید که روحیه ی خوبی دارند شما هم خواه ناخواه همانطورمانند آنها شخصیتی مثبت پیدا میکنید و برعکس آن نیزصحت دارد. بدین ترتیب که اگربا افرادی باشید که دائما غرمیزنند و اززمین و زمان مینالند و روحیه ی منفی و ضعیف دارند خواه ناخواه درحالت روحی شما هم تاثیرمیگذارند.

 

هدفتان را بصورت یک عکس بزرگ نگاه کنید

شکست خوردن درهرزمینه ای درزندگی عاملی طبیعی ست و غیرقابل اجتناب اما اگرهدف خودرا بصورت یک قاب بزرگ درمقابل خودداشته باشید اگردراین راه نتوانید به آن صورت که فکرمیکردید پیشرفتی داشته باشید ازپای ننشینید و برای رسیدن به هدف بزرگتان پس ازهرشکست, دلسردی و یا هرچیزدیگری که شما راازرفتن بازمیدارد دوباره سعی و تلاش خودراچندبرابرکنید.

 

ازافرادمنفی دوری کنید

این افراد همه جا هستند. افرادی که سعی دردلسردکردن اطرافیان دارند. آنها باداشتن روحیه ی ضعیف خود نمیتوانند درکارهای اجتماعی پیشرفت کنند و با تمسخرکردن دیگران و یا تاثیرمنفی روی دیگران داشتند سعی دراین دارند تا سایرین را نیزدرسطح خودنگهدارند و ازدیدن افرادی با روحیه ی خلاق و مثبت میترسند. تا میتوانید ازاین افراد دوری کنید و یا اگرمجبوربه حضورداشتن درجمع آنها هستید سعی کنید محیطی را به وجود بیاورید که آنها نتوانند اعلام حضورکنند.

 

باتوجه به نکات بالا باید بگوییم که چون فراگیری یک زبان جدید نیازبه روحیه ی خستگی ناپذیردارد پس سعی کنید با داشتن روحیه ای بالا دراین زمینه زود خسته نشوید, به حرفهای بی ربط کسانی که میخواهند روحیه ی شما را خراب کنند التفاتی نکنید و برای رسیدن به هدف بزرگتان که یادگیری زبان انگلیسی ست خسته و ضعیف نباشید. حتی اگرگاهی برایتان مشکل میشود بازهم با سعی بیشتردرآن راه ادامه ی مسیردهید تا به هدف برسید که حتما هم آنطورخواهد شد.


آموزش آنلاین

 

 

آموزشگاه آنلاین زبان انگلیسی EN45.comدیدگاه کاربران (0)
ارسال دیدگاه


پیام

ضمن تشکر از شما، دیدگاه با موفقیت ارسال شد. پس از تایید از بخش آموزش نمایش داده خواهد شد.