ساختار کلمات

ساختار کلمات 

 

 

کلمات به دو صورت ساخته می شوند:

1- اضافه کردن (Prefix)= پیشوند

2- اضافه کردن (Suffix)= پسوند

بعضی از کلمات با اضافه کردن پیشوند معنای مخالف میگیرند مانند:

Disappear/ inefficient/ unusual/ misleading

فعل ها و اسم ها و قیدها می توانند با اضافه کردن پسوند شکل بگیرند مانند:

Movements/ Rotation/ information/ obsession/ consumer/ supervisor/ appearance

تمرین 1- با کلمات داده شده جاهای خالی را پر کنید.

.Health/ healthy/ unhealthy/ healthier/ healthiest/ healthily

.The key to good ----- is eating a balanced diet

.Cooking at home can help people eat more------

.Hospitals can become---- if they are not very clean

.People need exercise as well as a ---- diet

.Being generally active is much ---- than doing lots of exercise just occasionally

.Employees should be the ---- people in the hospital

تمرین 2: دراین کلمات, زیر تعدادی پیشوندو پسوند  خط کشیده شده است؟ کدام یک از آنها اسم می سازند؟ کدام یک قید می سازند ؟ کدام  یک  صفت می سازند و کدامیک معنا را منفی می کنند؟

Importance, fitness, natural, unusual, classify organically,  obsession,  popularity, wealthy, harmful, educated , responsible, nutritious , irregular

چند جمله در زیر آمده است در این جملات اشتباهاتی است که در امتحان آیلتس توسط افراد بی شماری رخ می دهد.  اشتباه را بیابید.

.In general, people should eat more healthy and do some exercise

.Pesticides may be harmy to our health

.Some farmers feel that using natural fertilizer is too unconvenient

.The media often give usefull advice about food

.There has been a slightly drop in the popularity of fast food in my country

.I don’t think that wealth people should get the best food

.Most people can easy do some exercise

.The number of people who live to 100 has increased dramatically


 آموزش آنلاین و سریع زبان انگلیسی

 

 

 

 

آموزشگاه آنلاين زبان انگليسی EN45.comدیدگاه کاربران (0)
ارسال دیدگاه


پیام

ضمن تشکر از شما، دیدگاه با موفقیت ارسال شد. پس از تایید از بخش آموزش نمایش داده خواهد شد.