دیکشنری


واژه فارسی روز خاموش
extinctstill , silent , hist , whist , quiet , speechless , speechless , silent , still , dormant , still , dead , silent , dumb , dormant , extinct
واژه انگلیسی روز memorize
از بر کردن ، از برکردن ، حفظ نمودن ، حفظ کردن ، حاضر کردن ، از برکردن یاد سپردن ، از بر کردن ، حفظ کردن ، بخاطر سپردن ، حفظ کردن ، به یاد یا به خاطر سپردن