دیکشنری


واژه فارسی روز فیمابین
between , in between
واژه انگلیسی روز bible
انجیل ، کتاب مقدس ، کتاب مقدس که شامل کتب عهد عتیق وجدید است ، بطو رکلی هر رساله یاکتاب مقدس ، انجیل ، قرآن ، توراتکتاب آسمانی ، انجیل ، تورات