دیکشنری


واژه فارسی روز کتاب شناسی
bibliography
واژه انگلیسی روز billon
بورچاق ، (مع ) آلیاژی از طلا ونقره یامس یا قلع ویا سایر فلزات کم ارزش ، (گ ش ) عدیسه ، بورچاق ، دخریق