دیکشنری


واژه فارسی روز جادو شده
bewitched
واژه انگلیسی روز big
سترگ ، بزرگ ، درشت ، گت ، گنده ، تناور ، جثه دار ، بیوک ، با عظمت ، سترک ، ستبر ، آدم برجسته ، آبستن ، دارای شکم برآمده ، بزرگ ، درشت ، اصلی ، مهم ، عمده ، بزرگ ، سترگ ، درشت ، گنده ، ستبر ، گت ، بلند ، برجسته ، معروف ، با نفوذ ، مهم ، پرلاف ، لاف آمیز ، پرنخوت ، اغراق آمیز ، آبستن ، انبوه ، زیاد