دیکشنری


واژه فارسی روز دو دست
bimanous , two sets
واژه انگلیسی روز eye cleaning
چشمشوی