دیکشنری


واژه فارسی روز سرسختی درعقیده
bigotry
واژه انگلیسی روز exterminate
بکلی نابودکردن ، دفع آفات کردن ، منقرض کردن ، قلع کردن ، برانداختن ، بکلی نابودکردن ، منهدم کردن ، منقرض کردن ، دفع آفات کردن ، ریشه کن کردن ، برانداختن ، نابود کردن ، از بین بردن