دیکشنری


واژه فارسی روز زیست کره
biosphere
واژه انگلیسی روز faggot
بهم بستن ، دسته هیزم ، دسته ، دسته کردن ، بهم بستن ، ریشه کردن حاشیه پارچه ، بخیه زینتی