کاربرد حرف اضافه در انگلیسی

کاربرد حرف اضافه در انگلیسی

حرف اضافه کلمه ای است که قبل از اسم یا معادل آن واقع می شود. معمولا حروف اضافه معنای مستقل ندارند و کاربرد حرف اضافه برای بیان رابطه بین دو کلمه در انگلیسی استفاده می شود. هر کلمه با حرف اضافه خود می آید.

A singer from England

در مثال بالا، حرف اضافه from رابطه بین singer و England را نشان می دهد.

به جدول زیر توجه کنید. در این جدول برخی از حروف اضافه همراه با معنی آنها آمده است.

معنیحرف اضافهمعنیحرف اضافه
بالا(ی)Aboveقبل ازBefore
در مقابلAgainstبعد ازAfter
(در) کنار، پیشBesideپشت، پشت سر، در پشتBehind
پایینDownبه غیر از، به جزBesides
به جزExceptدر، در طولDuring
ازFromبرایFor
دور از (محلی)، مرخصیOffقبل ازIn
روبروی، مقابلOppositeرویOn
بیرون، خارجOutsideبیرونOut
به، تا، تا این کهToتا، تا اینکهTill
زیرUnderبه سوی، نسبت بهToward
تا، تا اینکهUntilدر زیر، زیرUnderneath
باWithاز طریقVia
بدونWithoutدر، درونWithin

حروف اضافه برای زمان و تاریخ (in, on, at):

حرف اضافه in می تواند با ماه، فصل یا سال بکار برود. برای مثال:

The conference will be held in spring.

It’s very hard to travel in winter because of the cold weather.

Mary is going to the United States in June.

در زبان انگلیسی حرف اضافه on می تواند با روزهای هفته یا با تاریخ می آید. اما توجه داشته باشید کاربرد on زمانی است که همراه اسم ماه، تاریخ را هم داشته باشیم. در غیر اینصورت از حرف اضافه in استفاده می کنیم. برای مثال:

The soccer match is on September 21st.

I’m going to visit a friend of mine on Friday, do you want to come with me?

We met a new member in the group on Tuesday afternoon.

Mary graduated from university on March 24, 2016.

حرف اضافه at می تواند با ساعت یا کلمات noon، nightو midnight بکار رود.

The movie is at 3 pm.

Bats come out at night.

Sometime I eat breakfast at noon.

At sunsetAt noon
At dawnAt midnight
At sunriseAt 5:00
 At night

و با پاره ای از عبارات مربوط به زمان:

At lastAt the moment
At leastAt most
At the endAt first
At peaceAt the beginning
At restAt war
At onceAt one time
At leisureAt the same time
At presentAt a time

همچنین برای جشن ها و کارهایی که در زمان معین، در سال، ماه و هفته برگزار می شود. برای مثال:

At EasterAT Christmas
At the new yearAt the weekend
At dinner timeAt bed time
At high tideAt low tide

تفاوت حرف اضافه at و in در خصوص مکان

ممکن است که در موقع مکالمه زبان انگلیسی شک کرده باشید که کدام حرف اضافه صحیح است و چه تفاوتی دارند. خوب است بدانید که کاربرد in زمانی است که به یک قسمت خاصی از ساختمان اشاره می کنیم ولی از at موقعی استفاده می کنیم که به یک ساختمان به طور کلی اشاره می کنیم و کمی نامشخص است. برای مثال:

Where are you?

I’m in the office.

در اتاقم که در اداره هست هستم.

I’m at the office.

دراداره هستم. مشخص نیست در کدام قسمت اداره

همچنین برخی اصطلاحات تنها با یک حرف اضافه می آیند. برای مثال اصطلاحات زیر تنها با حرف اضافه in می آیند:

In the morning, In the afternoon, In the evening

Example: I go to work in the morning.

I saw one of my best teachers in the evening.

نکته:

در صورتی که قبل از حروف اضافه زمانی on ، in ، at ، صفت next یا last بیاید، حرف اضافه بکار نمی رود ولی اگر صفت را بعد از زمان به کار بریم، حرف اضافه "را" استفاده می شود. برای مثال:

I met him last Friday.

On next Friday

کاربرد حرف اضافه ملکی در زبان انگلیسی

حرف اضافه ملکی در زبان انگلیسی یا همان Possessive Caseاضافه ملکی در فارسی و کاربرد همان کسره است. این کسره به آخر اسم اول اضافه می شود، و با این علامت مالکیت شیئ یا فردی را نسبت به انسان و یا شیئ دیگری نشان می دهد. برای مثال:

گلِ زیبا – دوستِ مهربانBeautiful flower – kind friend

در زبان فارسی اولین اسم را مضاف و اسم دوم را مضاف الیه گویند. علامت کسره باید همیشه زیر مضاف قرار بگیرد. نکته اول: برای نشان دادن مالکیت شیئ نسبت به شی دیگر به جای کسره از حرف اضافه Of استفاده می شود. برای مثال:

The roof of the house.

پشتبام منزل

نکته دوم: گاهی اوقات به جای به کار بردن حرف اضافه Of میتوانیم دو اسم در طرفین آنرا جا به جا کنیم. برای مثال:

The Window of the house is made of iron.

پپنجره خانه از آهن ساخته شده است.

The house window is yellow.

پنجره خانه زرد است.

نکته سوم:در انگلیسی برای نشان دادن مالکیت شی نسبت به انسان و یا فرد نسبت به فرد دیگر از حرف S مالکیت یا ‘S استفاده می شود. فقط باید بدانید که کاربرد آن در مورد اسامی جمع آپوستروف را در بالا و سمت راست S جمع قرار می دهیم و بعد از S دیگری اضافه نمیگردد. برای مثال:

Peter’s pen.کتاب های پسرها.

برای نام فروشگاه ها و مغازه ها و بعضی اماکن از ‘s یعد از اسم فرد استفاده می گردد. برای مثال:

بند

Baker = baker’s = bakery = نانوایی Greengrocer = Greengrocer’s = سبزی فروشی