جملات شرطی در زبان انگلیسی

جملات شرطی به جملاتی گفته میشود که یکی از اجزای آن وابسته به جز دیگر باشد و در زبان انگلیسی به آن جمله Condition (شرط) گفته میشود. برای مثال:اگر امروز باران نبارد ، به پارک خواهم رفت.در جمله فوق شرط جمله نیامدن باران است، که اگر باران ببارد دیگر اتفاق بعدی انجام نمیشود.

جملات شرطی در زبان انگلیسی If clause و جمله نتیجه را Main clause میگویند. برای مثال:

If it rain , you will get wet.

اگر باران ببارد خیس خواهی شد.

جمله شرطی نوع اول:

آینده ممکن – Future Possibleفرض کنید که قصد سفر به شمال را دارید. برای رفتن به سفر هم اتوبوس و هم تاکسی در اختیار دارید. انتخاب اتوبوس برای ما مقرون به صرفه تر است. اگر بخواهیم این جمله را به انگلیسی بگوییم، میتوانیم بگوییم :

If we go by bus, it will be cheaper.

اگر با اتوبوس برویم ،ارزان تر خواهد بود.

فعل در جمله شرطی نوع اول :

نکته قابل ملاحظه در جملات شرطی نوع اول، فعل جمله است که در قسمت If clause فعل در زمان حال ساده و قسمت دوم جمله Main clause فعل به صورت آینده ساده استفاده میشود. البته ممکن است که فعل به صورت حال ساده نیز استفاده شود.

ویرگول در جمله شرطی :

در جملات شرطی میتوان جای If clause و main clause را با یکدیگر عوض کرد، که در این صورت کاما یا ویرگول بین دو جمله حذف می شود . برای مثال:

The door opens if you press this button.

در باز میشود اگر این دکمه را فشار دهید.

جملات شرطی نوع دوم:

درقسمت قبلی در مورد جملات شرطی conditional sentences و جمله شرطی نوع اول First Conditional Phares توضیحاتی دادیم. اینبار می خواهیم نوع دیگری از جملات شرطی یا همان جمله شرطی نوع دوم Second Conditional Sentences را مورد بررسی قرار دهیم. شرطی نوع دوم Second Conditional Phares:حال تصویری یا حال غیر تصویری:

Present Unreal = Present Imaginary

در این نوع جملات شرطی قسمت "if clause" گذشته ساده و نتیجه شرط در گذشته می باشد.اما نکته در اینجاست که، با اینکه جمله دارای فرم گذشته است ولی مفهوم آن در زمان حال می باشد و گوینده زمانی از این نوع جمله شرطی استفاده میکند که اول جمله "if clause" قابل اجرا نباشد. برای مثال

If we went by bus, it would be cheaper.

اگر با اتوبوس میرفتم، ارزان تر می شد.

همان طور که از معنای جمله مشخص است، گوینده منظورش زمان حال است اما افعال جمله در زمان گذشته می باشند. برای مثال:

If I had his number, I would call him.

اگر شماره اش رو داشتم، با او تماس میگرفتم.(یعنی شماره او را ندارم، پس نمیتوانم با او تماس بگیرم.)

نکته مهم:

بند

در جملات شرطی نوع دوم به جای فعل Was برای سوم شخص و اول شخص مفرد از فعل Were استفاده می شود. If I were you, I would save my money.اگر جای تو بودم، پول هامو جمع میکردم.